آمارگیر وبلاگ

پلی ران - پلی اتیلن
لیست محصولات پلی ران - پلی اتیلن
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
پلی اتیلن - اتصال نر - 1/2*20 پلی اتیلن - اتصال نر - 1/2*20
5940
کدکالا 02-020-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 3/4*25 پلی اتیلن - اتصال نر - 3/4*25
7880
کدکالا 03-025-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 1*32 پلی اتیلن - اتصال نر - 1*32
13710
کدکالا 10-032-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/4*40 پلی اتیلن - اتصال نر - 11/4*40
26050
کدکالا 11-040-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/2*50 پلی اتیلن - اتصال نر - 11/2*50
36320
کدکالا 12-050-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*50 پلی اتیلن - اتصال نر - 2*50
37270
کدکالا 20-050-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*63 پلی اتیلن - اتصال نر - 2*63
62110
کدکالا 20-063-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*75 پلی اتیلن - اتصال نر - 2*75
121330
کدکالا 20-075-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 21/2*75 پلی اتیلن - اتصال نر - 21/2*75
121330
کدکالا 22-075-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -4*110 پلی اتیلن - اتصال نر -4*110
366140
کدکالا 40-110-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -3*90 پلی اتیلن - اتصال نر -3*90
241220
کدکالا 30-90-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -4*125 پلی اتیلن - اتصال نر -4*125
605130
کدکالا 40-125-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -5*125 پلی اتیلن - اتصال نر -5*125
605130
کدکالا 50-125-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1/2*20 پلی اتیلن - اتصال ماده - 1/2*20
6860
کدکالا 02-020-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3/4*25 پلی اتیلن - اتصال ماده - 3/4*25
8190
کدکالا 03-025-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1*32 پلی اتیلن - اتصال ماده - 1*32
13020
کدکالا 10-032-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/4*40 پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/4*40
28320
کدکالا 11-040-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/2*50 پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/2*50
35860
کدکالا 12-050-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*63 پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*63
62410
کدکالا 20-063-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*75 پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*75
143000
کدکالا 20-075-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 21/2*75 پلی اتیلن - اتصال ماده - 21/2*75
143000
کدکالا 22-075-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3*90 پلی اتیلن - اتصال ماده - 3*90
268640
کدکالا 30-090-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*110 پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*110
417230
کدکالا 40-110-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*125 پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*125
605130
کدکالا 40-125-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 5*125 پلی اتیلن - اتصال ماده - 5*125
605130
کدکالا 50-125-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 20*20 پلی اتیلن - رابط - 20*20
10130
کدکالا 00-020-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 25*25 پلی اتیلن - رابط - 25*25
13590
کدکالا 00-025-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 32*32 پلی اتیلن - رابط - 32*32
23440
کدکالا 00-032-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 40*40 پلی اتیلن - رابط - 40*40
39300
کدکالا 00-040-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 50*50 پلی اتیلن - رابط - 50*50
58030
کدکالا 00-040-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 63*63 پلی اتیلن - رابط - 63*63
98210
کدکالا 00-063-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 75*75 پلی اتیلن - رابط - 75*75
209460
کدکالا 00-075-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 90*90 پلی اتیلن - رابط - 90*90
381320
کدکالا 00-090-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 110*110 پلی اتیلن - رابط - 110*110
464230
کدکالا 00-110-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 125*125 پلی اتیلن - رابط - 125*125
690090
کدکالا 00-125-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 20*25 پلی اتیلن - تبدیل - 20*25
11630
کدکالا 20-025-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 20*32 پلی اتیلن - تبدیل - 20*32
24760
کدکالا 20-032-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 25*32 پلی اتیلن - تبدیل - 25*32
24890
کدکالا 25-032-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 25*40 پلی اتیلن - تبدیل - 25*40
29930
کدکالا 25-040-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*40 پلی اتیلن - تبدیل - 32*40
29930
کدکالا 32-040-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*50 پلی اتیلن - تبدیل - 32*50
47500
کدکالا 32-050-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 40*50 پلی اتیلن - تبدیل - 40*50
47500
کدکالا 40-050-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*63 پلی اتیلن - تبدیل - 32*63
105410
کدکالا 32-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 40*63 پلی اتیلن - تبدیل - 40*63
105410
کدکالا 40-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 50*63 پلی اتیلن - تبدیل - 50*63
105410
کدکالا 50-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 50*75 پلی اتیلن - تبدیل - 50*75
189070
کدکالا 50-075-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*75 پلی اتیلن - تبدیل - 63*75
189070
کدکالا 63-075-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*90 پلی اتیلن - تبدیل - 63*90
349540
کدکالا 63-090-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 75*90 پلی اتیلن - تبدیل - 75*90
349540
کدکالا 75-090-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*110 پلی اتیلن - تبدیل - 63*110
411730
کدکالا 63-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 75*110 پلی اتیلن - تبدیل - 75*110
411730
کدکالا 75-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 90*110 پلی اتیلن - تبدیل - 90*110
411730
کدکالا 90-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 110*125 پلی اتیلن - تبدیل - 110*125
635510
کدکالا 110-125-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 20*20 پلی اتیلن - زانو - 20*20
13830
کدکالا 00-020-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 25*25 پلی اتیلن - زانو - 25*25
14530
کدکالا 00-020-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 32*32 پلی اتیلن - زانو - 32*32
23900
کدکالا 00-032-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 40*40 پلی اتیلن - زانو - 40*40
44300
کدکالا 00-040-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 50*50 پلی اتیلن - زانو - 50*50
62820
کدکالا 00-050-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 63*63 پلی اتیلن - زانو - 63*63
134330
کدکالا 00-063-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 75*75 پلی اتیلن - زانو - 75*75
358200
کدکالا 00-075-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 90*90 پلی اتیلن - زانو - 90*90
581830
کدکالا 00-090-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 110*110 پلی اتیلن - زانو - 110*110
733630
کدکالا 00-110-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 125*125 پلی اتیلن - زانو - 125*125
873130
کدکالا 00-125-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2*20 پلی اتیلن - زانو نر - 1/2*20
7160
کدکالا 02-020-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3/4*25 پلی اتیلن - زانو نر - 3/4*25
11110
کدکالا 03-025-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1*32 پلی اتیلن - زانو نر - 1*32
21850
کدکالا 01-032-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/4 1*40 پلی اتیلن - زانو نر - 1/4 1*40
42510
کدکالا 11-040-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*50 پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*50
59630
کدکالا 12-050-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*63 پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*63
118160
کدکالا 12-063-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 2*63 پلی اتیلن - زانو نر - 2*63
118160
کدکالا 20-063-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 2*75 پلی اتیلن - زانو نر - 2*75
369730
کدکالا 20-075-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*75 پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*75
369730
کدکالا 22-075-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*90 پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*90
591620
کدکالا 22-090-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3*90 پلی اتیلن - زانو نر - 3*90
591620
کدکالا 30-090-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3*110 پلی اتیلن - زانو نر - 3*110
688030
کدکالا 30-110-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 4*110 پلی اتیلن - زانو نر - 4*110
688030
کدکالا 40-110-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2*20 پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2*20
10560
کدکالا 02-020-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3/4*25 پلی اتیلن - زانو ماده - 3/4*25
15010
کدکالا 03-025-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1*32 پلی اتیلن - زانو ماده - 1*32
22590
کدکالا 10-032-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/4 1*40 پلی اتیلن - زانو ماده - 1/4 1*40
46580
کدکالا 11-040-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 1*50 پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 1*50
62820
کدکالا 12-050-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*63 پلی اتیلن - زانو ماده - 2*63
127120
کدکالا 20-063-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*75 پلی اتیلن - زانو ماده - 2*75
394320
کدکالا 20-075-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*75 پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*75
394320
کدکالا 22-075-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*90 پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*90
621080
کدکالا 22-090-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*90 پلی اتیلن - زانو ماده - 3*90
621080
کدکالا 30-090-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*110 پلی اتیلن - زانو ماده - 3*110
730840
کدکالا 30-110-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 4*110 پلی اتیلن - زانو ماده - 4*110
730840
کدکالا 40-110-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 20*20*20 پلی اتیلن - سه راه - 20*20*20
16780
کدکالا 00-020-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 25*25*25 پلی اتیلن - سه راه - 25*25*25
20670
کدکالا 00-025-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 32*32*32 پلی اتیلن - سه راه - 32*32*32
35090
کدکالا 00-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 40*40*40 پلی اتیلن - سه راه - 40*40*40
57350
کدکالا 00-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 50*50*50 پلی اتیلن - سه راه - 50*50*50
91950
کدکالا 00-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 63*63*63 پلی اتیلن - سه راه - 63*63*63
186200
کدکالا 00-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 75*75*75 پلی اتیلن - سه راه - 75*75*75
394020
کدکالا 00-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 90*90*90 پلی اتیلن - سه راه - 90*90*90
599410
کدکالا 00-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن-سه راه-110*110*110 پلی اتیلن-سه راه-110*110*110
909090
کدکالا 00-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن-سه راه-125*125*125 پلی اتیلن-سه راه-125*125*125
1160500
کدکالا 00-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-20*1/2*20 سه راه ماده-20*1/2*20
17300
کدکالا 02-020-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-25*1/2*25 سه راه ماده-25*1/2*25
24860
کدکالا 02-025-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-25*3/4*25 سه راه ماده-25*3/4*25
24860
کدکالا 03-025-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*1/2*32 سه راه ماده-32*1/2*32
38090
کدکالا 02-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*3/4*32 سه راه ماده-32*3/4*32
38090
کدکالا 03-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*1*32 سه راه ماده-32*1*32
38090
کدکالا 10-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-40*1/4 1*40 سه راه ماده-40*1/4 1*40
80840
کدکالا 11-040-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-50*1/2 1*50 سه راه ماده-50*1/2 1*50
115370
کدکالا 12-050-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-63*2*63 سه راه ماده-63*2*63
245530
کدکالا 20-063-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-75*2*75 سه راه ماده-75*2*75
459320
کدکالا 20-075-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-75*21/2*75 سه راه ماده-75*21/2*75
459320
کدکالا 22-075-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*2*90 سه راه ماده-90*2*90
559260
کدکالا 20-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*1/2 2*90 سه راه ماده-90*1/2 2*90
559260
کدکالا 22-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*3*90 سه راه ماده-90*3*90
559260
کدکالا 30-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-110*3*110 سه راه ماده-110*3*110
779170
کدکالا 30-110-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-110*4*110 سه راه ماده-110*4*110
779170
کدکالا 40-110-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 20*1/2*20 سه راه نر- 20*1/2*20
18890
کدکالا 02-020-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 25*1/2*25 سه راه نر- 25*1/2*25
24610
کدکالا 02-025-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 25*3/4*25 سه راه نر- 25*3/4*25
26230
کدکالا 03-025-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*1/2*32 سه راه نر- 32*1/2*32
38920
کدکالا 02-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*3/4*32 سه راه نر- 32*3/4*32
38920
کدکالا 03-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*1*32 سه راه نر- 32*1*32
38920
کدکالا 10-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 40*1*40 سه راه نر- 40*1*40
72510
کدکالا 10-040-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 40*1/4 1*40 سه راه نر- 40*1/4 1*40
72510
کدکالا 11-040-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 50*1/4 1*50 سه راه نر- 50*1/4 1*50
84990
کدکالا 11-050-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 50*1/2 1*50 سه راه نر- 50*1/2 1*50
84990
کدکالا 12-050-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*1*63 سه راه نر- 63*1*63
236850
کدکالا 10-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*1/2  1*63 سه راه نر- 63*1/2 1*63
236850
کدکالا 12-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*2*63 سه راه نر- 63*2*63
236850
کدکالا 20-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*1/2  1*75 سه راه نر- 75*1/2 1*75
378440
کدکالا 12-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*2*75 سه راه نر- 75*2*75
378440
کدکالا 20-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*21/2*75 سه راه نر- 75*21/2*75
378440
کدکالا 22-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*2*90 سه راه نر- 90*2*90
498860
کدکالا 20-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*1/2 2*90 سه راه نر- 90*1/2 2*90
498860
کدکالا 22-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*3*90 سه راه نر- 90*3*90
498860
کدکالا 30-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 110*3*110 سه راه نر- 110*3*110
736360
کدکالا 30-110-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 110*4*110 سه راه نر- 110*4*110
736360
کدکالا 40-110-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 125*4*125 سه راه نر- 125*4*125
968210
کدکالا 40-125-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 125*5*125 سه راه نر- 125*5*125
968210
کدکالا 50-125-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 25*20*25 سه راه تبدیل- 25*20*25
20670
کدکالا 20-025-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 32*20*32 سه راه تبدیل- 32*20*32
35820
کدکالا 20-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 32*25*32 سه راه تبدیل- 32*25*32
35820
کدکالا 25-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 40*25*40 سه راه تبدیل- 40*25*40
59140
کدکالا 25-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 40*32*40 سه راه تبدیل- 40*32*40
60990
کدکالا 32-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 50*32*50 سه راه تبدیل- 50*32*50
93200
کدکالا 32-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 50*40*50 سه راه تبدیل- 50*40*50
93200
کدکالا 40-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*32*63 سه راه تبدیل- 63*32*63
203370
کدکالا 32-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*40*63 سه راه تبدیل- 63*40*63
203370
کدکالا 40-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*50*63 سه راه تبدیل- 63*50*63
203370
کدکالا 50-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 75*50*75 سه راه تبدیل- 75*50*75
428970
کدکالا 50-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 75*63*75 سه راه تبدیل- 75*63*75
428970
کدکالا 63-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 90*63*90 سه راه تبدیل- 90*63*90
563300
کدکالا 63-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 90*75*90 سه راه تبدیل- 90*75*90
563300
کدکالا 75-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*63*110 سه راه تبدیل- 110*63*110
845510
کدکالا 63-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*75*110 سه راه تبدیل- 110*75*110
845510
کدکالا 75-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*90*110 سه راه تبدیل- 110*90*110
845510
کدکالا 90-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 125*90*125 سه راه تبدیل- 125*90*125
1119070
کدکالا 90-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 125*110*125 سه راه تبدیل- 125*110*125
1119070
کدکالا 11-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 2*63 سه راه فلنچ دار - 2*63
302810
کدکالا 20-063-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 21/2*75 سه راه فلنچ دار - 21/2*75
380730
کدکالا 22-075-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 3*90 سه راه فلنچ دار - 3*90
423330
کدکالا 30-090-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 4*90 سه راه فلنچ دار - 4*90
438040
کدکالا 40-090-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 4*110 سه راه فلنچ دار - 4*110
456980
کدکالا 40-110-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 5*125 سه راه فلنچ دار - 5*125
700200
کدکالا 50-125-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 20 درپوش انتهایی پیچ - 20
7240
کدکالا 00-020-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 25 درپوش انتهایی پیچ - 25
9360
کدکالا 00-025-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 32 درپوش انتهایی پیچ - 32
16780
کدکالا 00-032-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 40 درپوش انتهایی پیچ - 40
29590
کدکالا 00-40-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 50 درپوش انتهایی پیچ - 50
39190
کدکالا 00-50-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 63 درپوش انتهایی پیچ - 63
63070
کدکالا 00-063-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 75 درپوش انتهایی پیچ - 75
147900
کدکالا 00-075-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 90 درپوش انتهایی پیچ - 90
323550
کدکالا 00-090-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 110 درپوش انتهایی پیچ - 110
439900
کدکالا 00-110-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 125 درپوش انتهایی پیچ - 125
649340
کدکالا 00-125-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*20 کمربند انشعاب - کمربند 1/2*20
5550
کدکالا 02-020-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*25 کمربند انشعاب - کمربند 1/2*25
6150
کدکالا 02-025-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*25 کمربند انشعاب - کمربند 3/4*25
6150
کدکالا 03-025-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*32 کمربند انشعاب - کمربند1/2*32
10240
کدکالا 02-032-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*32 کمربند انشعاب - کمربند3/4*32
10240
کدکالا 03-032-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*40 کمربند انشعاب - کمربند1/2*40
14960
کدکالا 02-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*40 کمربند انشعاب - کمربند3/4*40
14960
کدکالا 03-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*40 کمربند انشعاب - کمربند1*40
14960
کدکالا 10-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50 کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
17560
کدکالا 02-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50 کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
22740
کدکالا 02-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50 کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
17560
کدکالا 03-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50 کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
22740
کدکالا 03-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*50 کمربند انشعاب - کمربند1*50
17560
کدکالا 10-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*50 کمربند انشعاب - کمربند1*50
22740
کدکالا 10-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*63 کمربند انشعاب - کمربند1/2*63
31900
کدکالا 02-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*63 کمربند انشعاب - کمربند3/4*63
31900
کدکالا 03-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*63 کمربند انشعاب - کمربند1*63
31900
کدکالا 10-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند11/2*63 کمربند انشعاب - کمربند11/2*63
31900
کدکالا 12-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*63 کمربند انشعاب - کمربند2*63
31900
کدکالا 20-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*75 کمربند انشعاب - کمربند1/2*75
38820
کدکالا 02-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*75 کمربند انشعاب - کمربند3/4*75
38820
کدکالا 03-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*75 کمربند انشعاب - کمربند1*75
38820
کدکالا 10-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*75 کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*75
38820
کدکالا 12-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*75 کمربند انشعاب - کمربند 2*75
38820
کدکالا 20-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*90 کمربند انشعاب - کمربند 1/2*90
49710
کدکالا 02-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*90 کمربند انشعاب - کمربند 3/4*90
49710
کدکالا 03-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1*90 کمربند انشعاب - کمربند 1*90
49710
کدکالا 10-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*90 کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*90
49710
کدکالا 12-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*90 کمربند انشعاب - کمربند 2*90
49710
کدکالا 20-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*110 کمربند انشعاب - کمربند 1/2*110
52030
کدکالا 02-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*110 کمربند انشعاب - کمربند 3/4*110
52030
کدکالا 03-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*110 کمربند انشعاب - کمربند1*110
52030
کدکالا 10-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*110 کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*110
52030
کدکالا 12-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*110 کمربند انشعاب - کمربند 2*110
52030
کدکالا 20-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*125 کمربند انشعاب - کمربند 1/2*125
65230
کدکالا02-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*125 کمربند انشعاب - کمربند 3/4*125
65230
کدکالا03-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1*125 کمربند انشعاب - کمربند 1*125
65230
کدکالا10-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*125 کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*125
65230
کدکالا12-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*125 کمربند انشعاب - کمربند2*125
65230
کدکالا20-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*160 کمربند انشعاب - کمربند1/2*160
122330
کدکالا02-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*160 کمربند انشعاب - کمربند3/4*160
122330
کدکالا03-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*160 کمربند انشعاب - کمربند1*160
122330
کدکالا10-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*160 کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*160
122330
کدکالا12-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*160 کمربند انشعاب - کمربند2*160
122330
کدکالا20-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*160 کمربند انشعاب - کمربند3*160
122330
کدکالا30-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*200 کمربند انشعاب - کمربند1/2*200
195040
کدکالا02-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*200 کمربند انشعاب - کمربند3/4*200
189530
کدکالا03-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*200 کمربند انشعاب - کمربند1*200
189530
کدکالا10-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*200 کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*200
189530
کدکالا12-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*200 کمربند انشعاب - کمربند2*200
195040
کدکالا20-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*200 کمربند انشعاب - کمربند3*200
189530
کدکالا30-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند4*200 کمربند انشعاب - کمربند4*200
189530
کدکالا40-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*250 کمربند انشعاب - کمربند1/2*250
258130
کدکالا02-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*250 کمربند انشعاب - کمربند3/4*250
269150
کدکالا03-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*250 کمربند انشعاب - کمربند1*250
258130
کدکالا10-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*250 کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*250
258130
کدکالا12-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*250 کمربند انشعاب - کمربند2*250
269150
کدکالا 20-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*250 کمربند انشعاب - کمربند3*250
269720
کدکالا 30-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند4*250 کمربند انشعاب - کمربند4*250
309070
کدکالا 40-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/2*1/2 کمربند انشعاب -مغزی 1/2*1/2
1790
کدکالا 02-102-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 3/4*3/4 کمربند انشعاب -مغزی 3/4*3/4
2350
کدکالا 03-103-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1*1 کمربند انشعاب -مغزی 1*1
4500
کدکالا 10-110-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/4 1/4*1 1 کمربند انشعاب -مغزی 1/4 1/4*1 1
5450
کدکالا 11-111-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/2 1/2*1 1 کمربند انشعاب -مغزی 1/2 1/2*1 1
7020
کدکالا 12-112-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 2*2 کمربند انشعاب -مغزی 2*2
11700
کدکالا 20-120-053 - کمربند انشعاب
فلنج جوشی-63-6اتمسفر فلنج جوشی-63-6اتمسفر
12310
کدکالا 06-063-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-63-10اتمسفر فلنج جوشی-63-10اتمسفر
14000
کدکالا 10-063-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-75-6اتمسفر فلنج جوشی-75-6اتمسفر
16420
کدکالا 06-075-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-75-10اتمسفر فلنج جوشی-75-10اتمسفر
20370
کدکالا 10-075-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-90-6اتمسفر فلنج جوشی-90-6اتمسفر
31810
کدکالا 06-090-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-90-10اتمسفر فلنج جوشی-90-10اتمسفر
44560
کدکالا 10-090-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی110-6اتمسفر فلنج جوشی110-6اتمسفر
46700
کدکالا 06-110-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی110-10اتمسفر فلنج جوشی110-10اتمسفر
53920
کدکالا 10-110-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی125-6اتمسفر فلنج جوشی125-6اتمسفر
58290
کدکالا 06-125-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی125-10اتمسفر فلنج جوشی125-10اتمسفر
74980
کدکالا 10-125-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی140-6اتمسفر فلنج جوشی140-6اتمسفر
78660
کدکالا 06-140-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی140-10اتمسفر فلنج جوشی140-10اتمسفر
90280
کدکالا 10-140-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی160-6اتمسفر فلنج جوشی160-6اتمسفر
99020
کدکالا 06-160-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی160-10اتمسفر فلنج جوشی160-10اتمسفر
117430
کدکالا 10-160-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی180-6اتمسفر فلنج جوشی180-6اتمسفر
151400
کدکالا 06-180-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی180-10اتمسفر فلنج جوشی180-10اتمسفر
200880
کدکالا 10-180-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی200-6اتمسفر فلنج جوشی200-6اتمسفر
176840
کدکالا 06-200-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی200-10اتمسفر فلنج جوشی200-10اتمسفر
223560
کدکالا 10-200-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی225-6اتمسفر فلنج جوشی225-6اتمسفر
318870
کدکالا 06-225-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی225-10اتمسفر فلنج جوشی225-10اتمسفر
362150
کدکالا 10-225-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی250-6اتمسفر فلنج جوشی250-6اتمسفر
381970
کدکالا 06-250-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی250-10اتمسفر فلنج جوشی250-10اتمسفر
466900
کدکالا 10-250-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی315-6اتمسفر فلنج جوشی315-6اتمسفر
800720
کدکالا 06-315-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی315-10اتمسفر فلنج جوشی315-10اتمسفر
835820
کدکالا 10-315-017 - فلنج جوشی
انشعاب16 - 1/2*16 انشعاب16 - 1/2*16
680
کدکالا 00-016-055 - اتصالات آبیاری تحت فشار
انشعاب16 - 1/2*12 انشعاب16 - 1/2*12
680
کدکالا 00-012-055 - اتصالات آبیاری تحت فشار
رابط16 - 16*16 رابط16 - 16*16
630
کدکالا 00-016-052 - اتصالات آبیاری تحت فشار
سه راه 16 - 16*16*16 سه راه 16 - 16*16*16
910
کدکالا 00-016-054 - اتصالات آبیاری تحت فشار
بست انتهایی - 16 بست انتهایی - 16
520
کدکالا 00-016-056 - اتصالات آبیاری تحت فشار
زانو 16 زانو 16
970
کدکالا 00-016-051 - اتصالات آبیاری تحت فشار
شیر انشعاب - 1/2 شیر انشعاب - 1/2
12940
کدکالا 02-016-058 - وسایل پخش آب
آبفشان - 1/2 آبفشان - 1/2
13820
کدکالا 02-016-110- وسایل پخش آب
دریپرروی خط قابل تنظیم(دوطرفه) دریپرروی خط قابل تنظیم(دوطرفه)
840
کدکالا 02-008-051- وسایل پخش آب
موفه کوتاه - 50 موفه کوتاه - 50
59400
کدکالا 10-050-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 63 موفه کوتاه - 63
90920
کدکالا 01-063-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 75 موفه کوتاه - 75
102220
کدکالا 01-075-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 90 موفه کوتاه - 90
128890
کدکالا 01-090-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 110 موفه کوتاه - 110
182240
کدکالا 01-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 125 موفه کوتاه - 125
248840
کدکالا 01-125-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 160 موفه کوتاه - 160
327230
کدکالا 01-160-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 63 موفه بلند - 63
128890
کدکالا 02-063-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 75 موفه بلند - 75
132480
کدکالا 02-075-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 90 موفه بلند - 90
151090
کدکالا 02-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 110 موفه بلند - 110
195490
کدکالا 02-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 125 موفه بلند - 125
266580
کدکالا 02-125-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 160 موفه بلند - 160
368840
کدکالا 02-160-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 200 موفه بلند - 200
1907600
کدکالا 02-200-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 250 موفه بلند - 250
2384490
کدکالا 02-250-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 63 موفه رابط - 63
107050
کدکالا 00-063-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 75 موفه رابط - 75
0
کدکالا 00-075-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 90 موفه رابط - 90
0
کدکالا 00-090-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 110 موفه رابط - 110
0
کدکالا 00-110-118- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 50*50*50 سه راه جوشی90 - 50*50*50
27450
کدکالا 90-050-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 63*50*63 سه راه جوشی90 - 63*50*63
43640
کدکالا 90-050-063- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 63*63*63 سه راه جوشی90 - 63*63*63
43640
کدکالا 90-063-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 75*75*75 سه راه جوشی90 - 75*75*75
71080
کدکالا 90-075-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 90*90*90 سه راه جوشی90 - 90*90*90
123200
کدکالا 90-090-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -110*63*110 سه راه جوشی90 -110*63*110
128890
کدکالا 90-063-110- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -110*110*110 سه راه جوشی90 -110*110*110
128890
کدکالا 90-110-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -125*125*125 سه راه جوشی90 -125*125*125
302120
کدکالا 90-125-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -160*110*160 سه راه جوشی90 -160*110*160
315470
کدکالا 90-110-160- اتصالات فاضلابی جوشی
3راه جوشی90 -(4)160*160*160 3راه جوشی90 -(4)160*160*160
319910
کدکالا 90-160-114- اتصالات فاضلابی جوشی
3راه جوشی90 -(6)160*160*160 3راه جوشی90 -(6)160*160*160
452430
کدکالا 90-160-214- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی45- 50*50*50 سه راه جوشی45- 50*50*50
27930
کدکالا 45-050-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 63*50*63 سه راه جوشی45- 63*50*63
42410
کدکالا 45-050-063- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 63*63*63 سه راه جوشی45- 63*63*63
42410
کدکالا 45-063-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 75*63*75 سه راه جوشی45- 75*63*75
67680
کدکالا 45-063-075- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 75*75*75 سه راه جوشی45- 75*75*75
67680
کدکالا 45-075-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 90*63*90 سه راه جوشی45- 90*63*90
125220
کدکالا 45-063-090- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 90*90*90 سه راه جوشی45- 90*90*90
125220
کدکالا 45-090-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*63*110 سه راه جوشی45- 110*63*110
129280
کدکالا 45-063-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*75*110 سه راه جوشی45- 110*75*110
129280
کدکالا 45-075-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*90*110 سه راه جوشی45- 110*90*110
130080
کدکالا 45-090-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*110*110 سه راه جوشی45- 110*110*110
130470
کدکالا 45-110-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 125*110*125 سه راه جوشی45- 125*110*125
175740
کدکالا 45-110-125- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 125*125*125 سه راه جوشی45- 125*125*125
181820
کدکالا 45-125-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 160*110*160 سه راه جوشی45- 160*110*160
343370
کدکالا 45-110-160- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 160*160*160 سه راه جوشی45- 160*160*160
401910
کدکالا 45-160-114- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 45-63 سه راه بازدید45و90- 45-63
86860
کدکالا 45-063-115- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 90-63 سه راه بازدید45و90- 90-63
86860
کدکالا 90-063-115- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 90-110 سه راه بازدید45و90- 90-110
199580
کدکالا 90-110-115- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 50 دریچه بازدید - 50
0
کدکالا 00-050-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 63 دریچه بازدید - 63
46460
کدکالا 00-063-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 75 دریچه بازدید - 75
0
کدکالا 00-075-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 90 دریچه بازدید - 90
0
کدکالا 00-090-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید -110 دریچه بازدید -110
92540
کدکالا 00-110-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید -125 دریچه بازدید -125
0
کدکالا 00-125-116- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)50*50 زانو جوشی 90 - (4)50*50
11790
کدکالا 90-050-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)63*63 زانو جوشی 90 - (4)63*63
25210
کدکالا 90-063-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)75*75 زانو جوشی 90 - (4)75*75
50510
کدکالا 90-075-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)90*90 زانو جوشی 90 - (4)90*90
75540
کدکالا 90-090-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)110*110 زانو جوشی 90 - (4)110*110
82850
کدکالا 90-110-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)125*125 زانو جوشی 90 - (4)125*125
257700
کدکالا 90-125-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)160*160 زانو جوشی 90 - (4)160*160
316700
کدکالا 90-160-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (6)160*160 زانو جوشی 90 - (6)160*160
377710
کدکالا 90-160-232- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (10)160*160 زانو جوشی 90 - (10)160*160
0
کدکالا 90-160-332- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 50 زانو جوشی 45 - 50
11100
کدکالا 45-050-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 63 زانو جوشی 45 - 63
20910
کدکالا 45-063-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 75 زانو جوشی 45 - 75
44470
کدکالا 45-075-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 90 زانو جوشی 45 - 90
66240
کدکالا 45-090-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 110 زانو جوشی 45 - 110
79180
کدکالا 45-110-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 125 زانو جوشی 45 - 125
264620
کدکالا 45-125-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 160 زانو جوشی 45 - 160
320240
کدکالا 45-160-132- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 50*63 تبدیل جوشی - 50*63
11550
کدکالا 50-063-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 50*75 تبدیل جوشی - 50*75
14650
کدکالا 50-075-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*75 تبدیل جوشی - 63*75
14650
کدکالا 63-075-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*90 تبدیل جوشی - 63*90
18190
کدکالا 63-090-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 75*90 تبدیل جوشی - 75*90
18190
کدکالا 75-090-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*110 تبدیل جوشی - 63*110
23120
کدکالا 63-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 75*110 تبدیل جوشی - 75*110
27990
کدکالا 75-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 90*110 تبدیل جوشی - 90*110
29310
کدکالا 90-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 110*125 تبدیل جوشی - 110*125
75540
کدکالا 11-125-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 110*160 تبدیل جوشی - 110*160
79980
کدکالا 11-160-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 125*160 تبدیل جوشی - 125*160
79980
کدکالا 12-160-113- اتصالات فاضلابی
سیفون - 50 سیفون - 50
53350
کدکالا 00-050-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 63 سیفون - 63
115520
کدکالا 00-063-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 75 سیفون - 75
204340
کدکالا 00-075-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 90 سیفون - 90
262190
کدکالا 00-090-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 110 سیفون - 110
315470
کدکالا 00-110-150- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی - 63*63*63*63 4راه جوشی - 63*63*63*63
147580
کدکالا 00-063-117- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی-110*110*110*110 4راه جوشی-110*110*110*110
346590
کدکالا 00-110-117- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی دوطرفه-63*63*63 4راه جوشی دوطرفه-63*63*63
47280
کدکالا 00-063-119- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی 2طرفه-110*110*110 4راه جوشی 2طرفه-110*110*110
0
کدکالا 00-110-119- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 50 درپوش موقت - 50
0
کدکالا 00-050-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 63 درپوش موقت - 63
2750
کدکالا 00-063-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 75 درپوش موقت - 75
3570
کدکالا 00-075-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 90 درپوش موقت - 90
4730
کدکالا 00-090-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 110 درپوش موقت - 110
5780
کدکالا 00-110-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 125 درپوش موقت - 125
0
کدکالا 00-125-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 160 درپوش موقت - 160
0
کدکالا 00-160-080- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 50 درپوش تست - 50
1400
کدکالا 00-050-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 63 درپوش تست - 63
2040
کدکالا 00-063-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 75 درپوش تست - 75
2730
کدکالا 00-075-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 90 درپوش تست - 90
4120
کدکالا 00-090-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 110 درپوش تست - 110
6360
کدکالا 00-110-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 125 درپوش تست - 125
8730
کدکالا 00-125-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 160 درپوش تست - 160
14440
کدکالا 00-160-081- اتصالات فاضلابی
بست دیواری - 63 بست دیواری - 63
11550
کدکالا 00-063-082- اتصالات فاضلابی
بست دیواری - 110 بست دیواری - 110
18120
کدکالا 00-110-082- اتصالات فاضلابی