آمارگیر وبلاگ

لیست قیمت پلی ران - پلی اتیلن
لیست محصولات لیست قیمت پلی ران - پلی اتیلن
پلی اتیلن - اتصال نر - 1/2*20
پلی اتیلن - اتصال نر - 1/2*20
قیمت: 20000020% | 160000 ریال
کدکالا 02-020-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 3/4*25
پلی اتیلن - اتصال نر - 3/4*25
قیمت: 7880 ریال
کدکالا 03-025-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 1*32
پلی اتیلن - اتصال نر - 1*32
قیمت: 13710 ریال
کدکالا 10-032-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/4*40
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/4*40
قیمت: 26050 ریال
کدکالا 11-040-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/2*50
پلی اتیلن - اتصال نر - 11/2*50
قیمت: 36320 ریال
کدکالا 12-050-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*50
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*50
قیمت: 37270 ریال
کدکالا 20-050-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*63
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*63
قیمت: 62110 ریال
کدکالا 20-063-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*75
پلی اتیلن - اتصال نر - 2*75
قیمت: 121330 ریال
کدکالا 20-075-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر - 21/2*75
پلی اتیلن - اتصال نر - 21/2*75
قیمت: 121330 ریال
کدکالا 22-075-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -4*110
پلی اتیلن - اتصال نر -4*110
قیمت: 366140 ریال
کدکالا 40-110-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -3*90
پلی اتیلن - اتصال نر -3*90
قیمت: 241220 ریال
کدکالا 30-90-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -4*125
پلی اتیلن - اتصال نر -4*125
قیمت: 605130 ریال
کدکالا 40-125-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال نر -5*125
پلی اتیلن - اتصال نر -5*125
قیمت: 605130 ریال
کدکالا 50-125-010 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1/2*20
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1/2*20
قیمت: 6860 ریال
کدکالا 02-020-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3/4*25
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3/4*25
قیمت: 8190 ریال
کدکالا 03-025-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1*32
پلی اتیلن - اتصال ماده - 1*32
قیمت: 13020 ریال
کدکالا 10-032-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/4*40
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/4*40
قیمت: 28320 ریال
کدکالا 11-040-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/2*50
پلی اتیلن - اتصال ماده - 11/2*50
قیمت: 35860 ریال
کدکالا 12-050-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*63
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*63
قیمت: 62410 ریال
کدکالا 20-063-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*75
پلی اتیلن - اتصال ماده - 2*75
قیمت: 143000 ریال
کدکالا 20-075-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 21/2*75
پلی اتیلن - اتصال ماده - 21/2*75
قیمت: 143000 ریال
کدکالا 22-075-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3*90
پلی اتیلن - اتصال ماده - 3*90
قیمت: 268640 ریال
کدکالا 30-090-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*110
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*110
قیمت: 417230 ریال
کدکالا 40-110-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*125
پلی اتیلن - اتصال ماده - 4*125
قیمت: 605130 ریال
کدکالا 40-125-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - اتصال ماده - 5*125
پلی اتیلن - اتصال ماده - 5*125
قیمت: 605130 ریال
کدکالا 50-125-011 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 20*20
پلی اتیلن - رابط - 20*20
قیمت: 10130 ریال
کدکالا 00-020-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 25*25
پلی اتیلن - رابط - 25*25
قیمت: 13590 ریال
کدکالا 00-025-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 32*32
پلی اتیلن - رابط - 32*32
قیمت: 23440 ریال
کدکالا 00-032-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 40*40
پلی اتیلن - رابط - 40*40
قیمت: 39300 ریال
کدکالا 00-040-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 50*50
پلی اتیلن - رابط - 50*50
قیمت: 58030 ریال
کدکالا 00-040-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 63*63
پلی اتیلن - رابط - 63*63
قیمت: 98210 ریال
کدکالا 00-063-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 75*75
پلی اتیلن - رابط - 75*75
قیمت: 209460 ریال
کدکالا 00-075-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 90*90
پلی اتیلن - رابط - 90*90
قیمت: 381320 ریال
کدکالا 00-090-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 110*110
پلی اتیلن - رابط - 110*110
قیمت: 464230 ریال
کدکالا 00-110-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - رابط - 125*125
پلی اتیلن - رابط - 125*125
قیمت: 690090 ریال
کدکالا 00-125-012 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 20*25
پلی اتیلن - تبدیل - 20*25
قیمت: 11630 ریال
کدکالا 20-025-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 20*32
پلی اتیلن - تبدیل - 20*32
قیمت: 24760 ریال
کدکالا 20-032-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 25*32
پلی اتیلن - تبدیل - 25*32
قیمت: 24890 ریال
کدکالا 25-032-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 25*40
پلی اتیلن - تبدیل - 25*40
قیمت: 29930 ریال
کدکالا 25-040-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*40
پلی اتیلن - تبدیل - 32*40
قیمت: 29930 ریال
کدکالا 32-040-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*50
پلی اتیلن - تبدیل - 32*50
قیمت: 47500 ریال
کدکالا 32-050-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 40*50
پلی اتیلن - تبدیل - 40*50
قیمت: 47500 ریال
کدکالا 40-050-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 32*63
پلی اتیلن - تبدیل - 32*63
قیمت: 105410 ریال
کدکالا 32-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 40*63
پلی اتیلن - تبدیل - 40*63
قیمت: 105410 ریال
کدکالا 40-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 50*63
پلی اتیلن - تبدیل - 50*63
قیمت: 105410 ریال
کدکالا 50-063-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 50*75
پلی اتیلن - تبدیل - 50*75
قیمت: 189070 ریال
کدکالا 50-075-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*75
پلی اتیلن - تبدیل - 63*75
قیمت: 189070 ریال
کدکالا 63-075-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*90
پلی اتیلن - تبدیل - 63*90
قیمت: 349540 ریال
کدکالا 63-090-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 75*90
پلی اتیلن - تبدیل - 75*90
قیمت: 349540 ریال
کدکالا 75-090-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 63*110
پلی اتیلن - تبدیل - 63*110
قیمت: 411730 ریال
کدکالا 63-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 75*110
پلی اتیلن - تبدیل - 75*110
قیمت: 411730 ریال
کدکالا 75-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 90*110
پلی اتیلن - تبدیل - 90*110
قیمت: 411730 ریال
کدکالا 90-110-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - تبدیل - 110*125
پلی اتیلن - تبدیل - 110*125
قیمت: 635510 ریال
کدکالا 110-125-013 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 20*20
پلی اتیلن - زانو - 20*20
قیمت: 13830 ریال
کدکالا 00-020-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 25*25
پلی اتیلن - زانو - 25*25
قیمت: 14530 ریال
کدکالا 00-020-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 32*32
پلی اتیلن - زانو - 32*32
قیمت: 23900 ریال
کدکالا 00-032-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 40*40
پلی اتیلن - زانو - 40*40
قیمت: 44300 ریال
کدکالا 00-040-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 50*50
پلی اتیلن - زانو - 50*50
قیمت: 62820 ریال
کدکالا 00-050-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 63*63
پلی اتیلن - زانو - 63*63
قیمت: 134330 ریال
کدکالا 00-063-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 75*75
پلی اتیلن - زانو - 75*75
قیمت: 358200 ریال
کدکالا 00-075-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 90*90
پلی اتیلن - زانو - 90*90
قیمت: 581830 ریال
کدکالا 00-090-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 110*110
پلی اتیلن - زانو - 110*110
قیمت: 733630 ریال
کدکالا 00-110-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو - 125*125
پلی اتیلن - زانو - 125*125
قیمت: 873130 ریال
کدکالا 00-125-032 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2*20
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2*20
قیمت: 7160 ریال
کدکالا 02-020-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3/4*25
پلی اتیلن - زانو نر - 3/4*25
قیمت: 11110 ریال
کدکالا 03-025-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1*32
پلی اتیلن - زانو نر - 1*32
قیمت: 21850 ریال
کدکالا 01-032-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/4 1*40
پلی اتیلن - زانو نر - 1/4 1*40
قیمت: 42510 ریال
کدکالا 11-040-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*50
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*50
قیمت: 59630 ریال
کدکالا 12-050-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*63
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 1*63
قیمت: 118160 ریال
کدکالا 12-063-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 2*63
پلی اتیلن - زانو نر - 2*63
قیمت: 118160 ریال
کدکالا 20-063-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 2*75
پلی اتیلن - زانو نر - 2*75
قیمت: 369730 ریال
کدکالا 20-075-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*75
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*75
قیمت: 369730 ریال
کدکالا 22-075-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*90
پلی اتیلن - زانو نر - 1/2 2*90
قیمت: 591620 ریال
کدکالا 22-090-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3*90
پلی اتیلن - زانو نر - 3*90
قیمت: 591620 ریال
کدکالا 30-090-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 3*110
پلی اتیلن - زانو نر - 3*110
قیمت: 688030 ریال
کدکالا 30-110-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو نر - 4*110
پلی اتیلن - زانو نر - 4*110
قیمت: 688030 ریال
کدکالا 40-110-030 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2*20
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2*20
قیمت: 10560 ریال
کدکالا 02-020-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3/4*25
پلی اتیلن - زانو ماده - 3/4*25
قیمت: 15010 ریال
کدکالا 03-025-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1*32
پلی اتیلن - زانو ماده - 1*32
قیمت: 22590 ریال
کدکالا 10-032-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/4 1*40
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/4 1*40
قیمت: 46580 ریال
کدکالا 11-040-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 1*50
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 1*50
قیمت: 62820 ریال
کدکالا 12-050-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*63
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*63
قیمت: 127120 ریال
کدکالا 20-063-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*75
پلی اتیلن - زانو ماده - 2*75
قیمت: 394320 ریال
کدکالا 20-075-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*75
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*75
قیمت: 394320 ریال
کدکالا 22-075-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*90
پلی اتیلن - زانو ماده - 1/2 2*90
قیمت: 621080 ریال
کدکالا 22-090-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*90
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*90
قیمت: 621080 ریال
کدکالا 30-090-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*110
پلی اتیلن - زانو ماده - 3*110
قیمت: 730840 ریال
کدکالا 30-110-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - زانو ماده - 4*110
پلی اتیلن - زانو ماده - 4*110
قیمت: 730840 ریال
کدکالا 40-110-031 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 20*20*20
پلی اتیلن - سه راه - 20*20*20
قیمت: 16780 ریال
کدکالا 00-020-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 25*25*25
پلی اتیلن - سه راه - 25*25*25
قیمت: 20670 ریال
کدکالا 00-025-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 32*32*32
پلی اتیلن - سه راه - 32*32*32
قیمت: 35090 ریال
کدکالا 00-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 40*40*40
پلی اتیلن - سه راه - 40*40*40
قیمت: 57350 ریال
کدکالا 00-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 50*50*50
پلی اتیلن - سه راه - 50*50*50
قیمت: 91950 ریال
کدکالا 00-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 63*63*63
پلی اتیلن - سه راه - 63*63*63
قیمت: 186200 ریال
کدکالا 00-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 75*75*75
پلی اتیلن - سه راه - 75*75*75
قیمت: 394020 ریال
کدکالا 00-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن - سه راه - 90*90*90
پلی اتیلن - سه راه - 90*90*90
قیمت: 599410 ریال
کدکالا 00-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن-سه راه-110*110*110
پلی اتیلن-سه راه-110*110*110
قیمت: 909090 ریال
کدکالا 00-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
پلی اتیلن-سه راه-125*125*125
پلی اتیلن-سه راه-125*125*125
قیمت: 1160500 ریال
کدکالا 00-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-20*1/2*20
سه راه ماده-20*1/2*20
قیمت: 17300 ریال
کدکالا 02-020-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-25*1/2*25
سه راه ماده-25*1/2*25
قیمت: 24860 ریال
کدکالا 02-025-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-25*3/4*25
سه راه ماده-25*3/4*25
قیمت: 24860 ریال
کدکالا 03-025-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*1/2*32
سه راه ماده-32*1/2*32
قیمت: 38090 ریال
کدکالا 02-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*3/4*32
سه راه ماده-32*3/4*32
قیمت: 38090 ریال
کدکالا 03-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-32*1*32
سه راه ماده-32*1*32
قیمت: 38090 ریال
کدکالا 10-032-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-40*1/4 1*40
سه راه ماده-40*1/4 1*40
قیمت: 80840 ریال
کدکالا 11-040-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-50*1/2 1*50
سه راه ماده-50*1/2 1*50
قیمت: 115370 ریال
کدکالا 12-050-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-63*2*63
سه راه ماده-63*2*63
قیمت: 245530 ریال
کدکالا 20-063-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-75*2*75
سه راه ماده-75*2*75
قیمت: 459320 ریال
کدکالا 20-075-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-75*21/2*75
سه راه ماده-75*21/2*75
قیمت: 459320 ریال
کدکالا 22-075-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*2*90
سه راه ماده-90*2*90
قیمت: 559260 ریال
کدکالا 20-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*1/2 2*90
سه راه ماده-90*1/2 2*90
قیمت: 559260 ریال
کدکالا 22-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-90*3*90
سه راه ماده-90*3*90
قیمت: 559260 ریال
کدکالا 30-090-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-110*3*110
سه راه ماده-110*3*110
قیمت: 779170 ریال
کدکالا 30-110-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه ماده-110*4*110
سه راه ماده-110*4*110
قیمت: 779170 ریال
کدکالا 40-110-041 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 20*1/2*20
سه راه نر- 20*1/2*20
قیمت: 18890 ریال
کدکالا 02-020-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 25*1/2*25
سه راه نر- 25*1/2*25
قیمت: 24610 ریال
کدکالا 02-025-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 25*3/4*25
سه راه نر- 25*3/4*25
قیمت: 26230 ریال
کدکالا 03-025-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*1/2*32
سه راه نر- 32*1/2*32
قیمت: 38920 ریال
کدکالا 02-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*3/4*32
سه راه نر- 32*3/4*32
قیمت: 38920 ریال
کدکالا 03-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 32*1*32
سه راه نر- 32*1*32
قیمت: 38920 ریال
کدکالا 10-032-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 40*1*40
سه راه نر- 40*1*40
قیمت: 72510 ریال
کدکالا 10-040-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 40*1/4 1*40
سه راه نر- 40*1/4 1*40
قیمت: 72510 ریال
کدکالا 11-040-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 50*1/4 1*50
سه راه نر- 50*1/4 1*50
قیمت: 84990 ریال
کدکالا 11-050-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 50*1/2 1*50
سه راه نر- 50*1/2 1*50
قیمت: 84990 ریال
کدکالا 12-050-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*1*63
سه راه نر- 63*1*63
قیمت: 236850 ریال
کدکالا 10-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*1/2  1*63
سه راه نر- 63*1/2 1*63
قیمت: 236850 ریال
کدکالا 12-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 63*2*63
سه راه نر- 63*2*63
قیمت: 236850 ریال
کدکالا 20-063-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*1/2  1*75
سه راه نر- 75*1/2 1*75
قیمت: 378440 ریال
کدکالا 12-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*2*75
سه راه نر- 75*2*75
قیمت: 378440 ریال
کدکالا 20-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 75*21/2*75
سه راه نر- 75*21/2*75
قیمت: 378440 ریال
کدکالا 22-075-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*2*90
سه راه نر- 90*2*90
قیمت: 498860 ریال
کدکالا 20-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*1/2 2*90
سه راه نر- 90*1/2 2*90
قیمت: 498860 ریال
کدکالا 22-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 90*3*90
سه راه نر- 90*3*90
قیمت: 498860 ریال
کدکالا 30-090-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 110*3*110
سه راه نر- 110*3*110
قیمت: 736360 ریال
کدکالا 30-110-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 110*4*110
سه راه نر- 110*4*110
قیمت: 736360 ریال
کدکالا 40-110-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 125*4*125
سه راه نر- 125*4*125
قیمت: 968210 ریال
کدکالا 40-125-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه نر- 125*5*125
سه راه نر- 125*5*125
قیمت: 968210 ریال
کدکالا 50-125-040 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 25*20*25
سه راه تبدیل- 25*20*25
قیمت: 20670 ریال
کدکالا 20-025-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 32*20*32
سه راه تبدیل- 32*20*32
قیمت: 35820 ریال
کدکالا 20-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 32*25*32
سه راه تبدیل- 32*25*32
قیمت: 35820 ریال
کدکالا 25-032-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 40*25*40
سه راه تبدیل- 40*25*40
قیمت: 59140 ریال
کدکالا 25-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 40*32*40
سه راه تبدیل- 40*32*40
قیمت: 60990 ریال
کدکالا 32-040-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 50*32*50
سه راه تبدیل- 50*32*50
قیمت: 93200 ریال
کدکالا 32-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 50*40*50
سه راه تبدیل- 50*40*50
قیمت: 93200 ریال
کدکالا 40-050-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*32*63
سه راه تبدیل- 63*32*63
قیمت: 203370 ریال
کدکالا 32-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*40*63
سه راه تبدیل- 63*40*63
قیمت: 203370 ریال
کدکالا 40-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 63*50*63
سه راه تبدیل- 63*50*63
قیمت: 203370 ریال
کدکالا 50-063-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 75*50*75
سه راه تبدیل- 75*50*75
قیمت: 428970 ریال
کدکالا 50-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 75*63*75
سه راه تبدیل- 75*63*75
قیمت: 428970 ریال
کدکالا 63-075-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 90*63*90
سه راه تبدیل- 90*63*90
قیمت: 563300 ریال
کدکالا 63-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 90*75*90
سه راه تبدیل- 90*75*90
قیمت: 563300 ریال
کدکالا 75-090-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*63*110
سه راه تبدیل- 110*63*110
قیمت: 845510 ریال
کدکالا 63-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*75*110
سه راه تبدیل- 110*75*110
قیمت: 845510 ریال
کدکالا 75-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 110*90*110
سه راه تبدیل- 110*90*110
قیمت: 845510 ریال
کدکالا 90-110-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 125*90*125
سه راه تبدیل- 125*90*125
قیمت: 1119070 ریال
کدکالا 90-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه تبدیل- 125*110*125
سه راه تبدیل- 125*110*125
قیمت: 1119070 ریال
کدکالا 11-125-014 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 2*63
سه راه فلنچ دار - 2*63
قیمت: 302810 ریال
کدکالا 20-063-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 21/2*75
سه راه فلنچ دار - 21/2*75
قیمت: 380730 ریال
کدکالا 22-075-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 3*90
سه راه فلنچ دار - 3*90
قیمت: 423330 ریال
کدکالا 30-090-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 4*90
سه راه فلنچ دار - 4*90
قیمت: 438040 ریال
کدکالا 40-090-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 4*110
سه راه فلنچ دار - 4*110
قیمت: 456980 ریال
کدکالا 40-110-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
سه راه فلنچ دار - 5*125
سه راه فلنچ دار - 5*125
قیمت: 700200 ریال
کدکالا 50-125-018 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 20
درپوش انتهایی پیچ - 20
قیمت: 7240 ریال
کدکالا 00-020-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 25
درپوش انتهایی پیچ - 25
قیمت: 9360 ریال
کدکالا 00-025-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 32
درپوش انتهایی پیچ - 32
قیمت: 16780 ریال
کدکالا 00-032-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 40
درپوش انتهایی پیچ - 40
قیمت: 29590 ریال
کدکالا 00-40-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 50
درپوش انتهایی پیچ - 50
قیمت: 39190 ریال
کدکالا 00-50-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 63
درپوش انتهایی پیچ - 63
قیمت: 63070 ریال
کدکالا 00-063-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 75
درپوش انتهایی پیچ - 75
قیمت: 147900 ریال
کدکالا 00-075-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 90
درپوش انتهایی پیچ - 90
قیمت: 323550 ریال
کدکالا 00-090-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 110
درپوش انتهایی پیچ - 110
قیمت: 439900 ریال
کدکالا 00-110-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
درپوش انتهایی پیچ - 125
درپوش انتهایی پیچ - 125
قیمت: 649340 ریال
کدکالا 00-125-070 - اتصالات پیچی فشار قوی
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*20
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*20
قیمت: 5550 ریال
کدکالا 02-020-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*25
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*25
قیمت: 6150 ریال
کدکالا 02-025-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*25
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*25
قیمت: 6150 ریال
کدکالا 03-025-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*32
کمربند انشعاب - کمربند1/2*32
قیمت: 10240 ریال
کدکالا 02-032-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*32
کمربند انشعاب - کمربند3/4*32
قیمت: 10240 ریال
کدکالا 03-032-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*40
کمربند انشعاب - کمربند1/2*40
قیمت: 14960 ریال
کدکالا 02-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*40
کمربند انشعاب - کمربند3/4*40
قیمت: 14960 ریال
کدکالا 03-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*40
کمربند انشعاب - کمربند1*40
قیمت: 14960 ریال
کدکالا 10-040-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
قیمت: 17560 ریال
کدکالا 02-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
کمربند انشعاب - کمربند1/2*50
قیمت: 22740 ریال
کدکالا 02-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
قیمت: 17560 ریال
کدکالا 03-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
کمربند انشعاب - کمربند3/4*50
قیمت: 22740 ریال
کدکالا 03-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*50
کمربند انشعاب - کمربند1*50
قیمت: 17560 ریال
کدکالا 10-050-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*50
کمربند انشعاب - کمربند1*50
قیمت: 22740 ریال
کدکالا 10-050-915 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*63
کمربند انشعاب - کمربند1/2*63
قیمت: 31900 ریال
کدکالا 02-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*63
کمربند انشعاب - کمربند3/4*63
قیمت: 31900 ریال
کدکالا 03-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*63
کمربند انشعاب - کمربند1*63
قیمت: 31900 ریال
کدکالا 10-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند11/2*63
کمربند انشعاب - کمربند11/2*63
قیمت: 31900 ریال
کدکالا 12-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*63
کمربند انشعاب - کمربند2*63
قیمت: 31900 ریال
کدکالا 20-063-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*75
کمربند انشعاب - کمربند1/2*75
قیمت: 38820 ریال
کدکالا 02-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*75
کمربند انشعاب - کمربند3/4*75
قیمت: 38820 ریال
کدکالا 03-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*75
کمربند انشعاب - کمربند1*75
قیمت: 38820 ریال
کدکالا 10-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*75
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*75
قیمت: 38820 ریال
کدکالا 12-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*75
کمربند انشعاب - کمربند 2*75
قیمت: 38820 ریال
کدکالا 20-075-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*90
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*90
قیمت: 49710 ریال
کدکالا 02-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*90
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*90
قیمت: 49710 ریال
کدکالا 03-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1*90
کمربند انشعاب - کمربند 1*90
قیمت: 49710 ریال
کدکالا 10-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*90
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*90
قیمت: 49710 ریال
کدکالا 12-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*90
کمربند انشعاب - کمربند 2*90
قیمت: 49710 ریال
کدکالا 20-090-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*110
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*110
قیمت: 52030 ریال
کدکالا 02-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*110
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*110
قیمت: 52030 ریال
کدکالا 03-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*110
کمربند انشعاب - کمربند1*110
قیمت: 52030 ریال
کدکالا 10-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*110
کمربند انشعاب - کمربند 1/2 1*110
قیمت: 52030 ریال
کدکالا 12-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 2*110
کمربند انشعاب - کمربند 2*110
قیمت: 52030 ریال
کدکالا 20-110-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*125
کمربند انشعاب - کمربند 1/2*125
قیمت: 65230 ریال
کدکالا02-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*125
کمربند انشعاب - کمربند 3/4*125
قیمت: 65230 ریال
کدکالا03-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند 1*125
کمربند انشعاب - کمربند 1*125
قیمت: 65230 ریال
کدکالا10-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*125
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*125
قیمت: 65230 ریال
کدکالا12-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*125
کمربند انشعاب - کمربند2*125
قیمت: 65230 ریال
کدکالا20-125-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*160
کمربند انشعاب - کمربند1/2*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا02-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*160
کمربند انشعاب - کمربند3/4*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا03-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*160
کمربند انشعاب - کمربند1*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا10-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*160
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا12-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*160
کمربند انشعاب - کمربند2*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا20-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*160
کمربند انشعاب - کمربند3*160
قیمت: 122330 ریال
کدکالا30-160-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*200
کمربند انشعاب - کمربند1/2*200
قیمت: 195040 ریال
کدکالا02-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*200
کمربند انشعاب - کمربند3/4*200
قیمت: 189530 ریال
کدکالا03-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*200
کمربند انشعاب - کمربند1*200
قیمت: 189530 ریال
کدکالا10-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*200
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*200
قیمت: 189530 ریال
کدکالا12-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*200
کمربند انشعاب - کمربند2*200
قیمت: 195040 ریال
کدکالا20-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*200
کمربند انشعاب - کمربند3*200
قیمت: 189530 ریال
کدکالا30-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند4*200
کمربند انشعاب - کمربند4*200
قیمت: 189530 ریال
کدکالا40-200-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2*250
کمربند انشعاب - کمربند1/2*250
قیمت: 258130 ریال
کدکالا02-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3/4*250
کمربند انشعاب - کمربند3/4*250
قیمت: 269150 ریال
کدکالا03-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1*250
کمربند انشعاب - کمربند1*250
قیمت: 258130 ریال
کدکالا10-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*250
کمربند انشعاب - کمربند1/2 1*250
قیمت: 258130 ریال
کدکالا12-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند2*250
کمربند انشعاب - کمربند2*250
قیمت: 269150 ریال
کدکالا 20-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند3*250
کمربند انشعاب - کمربند3*250
قیمت: 269720 ریال
کدکالا 30-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب - کمربند4*250
کمربند انشعاب - کمربند4*250
قیمت: 309070 ریال
کدکالا 40-250-015 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/2*1/2
کمربند انشعاب -مغزی 1/2*1/2
قیمت: 1790 ریال
کدکالا 02-102-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 3/4*3/4
کمربند انشعاب -مغزی 3/4*3/4
قیمت: 2350 ریال
کدکالا 03-103-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1*1
کمربند انشعاب -مغزی 1*1
قیمت: 4500 ریال
کدکالا 10-110-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/4 1/4*1 1
کمربند انشعاب -مغزی 1/4 1/4*1 1
قیمت: 5450 ریال
کدکالا 11-111-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 1/2 1/2*1 1
کمربند انشعاب -مغزی 1/2 1/2*1 1
قیمت: 7020 ریال
کدکالا 12-112-053 - کمربند انشعاب
کمربند انشعاب -مغزی 2*2
کمربند انشعاب -مغزی 2*2
قیمت: 11700 ریال
کدکالا 20-120-053 - کمربند انشعاب
فلنج جوشی-63-6اتمسفر
فلنج جوشی-63-6اتمسفر
قیمت: 12310 ریال
کدکالا 06-063-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-63-10اتمسفر
فلنج جوشی-63-10اتمسفر
قیمت: 14000 ریال
کدکالا 10-063-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-75-6اتمسفر
فلنج جوشی-75-6اتمسفر
قیمت: 16420 ریال
کدکالا 06-075-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-75-10اتمسفر
فلنج جوشی-75-10اتمسفر
قیمت: 20370 ریال
کدکالا 10-075-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-90-6اتمسفر
فلنج جوشی-90-6اتمسفر
قیمت: 31810 ریال
کدکالا 06-090-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی-90-10اتمسفر
فلنج جوشی-90-10اتمسفر
قیمت: 44560 ریال
کدکالا 10-090-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی110-6اتمسفر
فلنج جوشی110-6اتمسفر
قیمت: 46700 ریال
کدکالا 06-110-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی110-10اتمسفر
فلنج جوشی110-10اتمسفر
قیمت: 53920 ریال
کدکالا 10-110-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی125-6اتمسفر
فلنج جوشی125-6اتمسفر
قیمت: 58290 ریال
کدکالا 06-125-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی125-10اتمسفر
فلنج جوشی125-10اتمسفر
قیمت: 74980 ریال
کدکالا 10-125-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی140-6اتمسفر
فلنج جوشی140-6اتمسفر
قیمت: 78660 ریال
کدکالا 06-140-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی140-10اتمسفر
فلنج جوشی140-10اتمسفر
قیمت: 90280 ریال
کدکالا 10-140-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی160-6اتمسفر
فلنج جوشی160-6اتمسفر
قیمت: 99020 ریال
کدکالا 06-160-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی160-10اتمسفر
فلنج جوشی160-10اتمسفر
قیمت: 117430 ریال
کدکالا 10-160-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی180-6اتمسفر
فلنج جوشی180-6اتمسفر
قیمت: 151400 ریال
کدکالا 06-180-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی180-10اتمسفر
فلنج جوشی180-10اتمسفر
قیمت: 200880 ریال
کدکالا 10-180-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی200-6اتمسفر
فلنج جوشی200-6اتمسفر
قیمت: 176840 ریال
کدکالا 06-200-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی200-10اتمسفر
فلنج جوشی200-10اتمسفر
قیمت: 223560 ریال
کدکالا 10-200-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی225-6اتمسفر
فلنج جوشی225-6اتمسفر
قیمت: 318870 ریال
کدکالا 06-225-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی225-10اتمسفر
فلنج جوشی225-10اتمسفر
قیمت: 362150 ریال
کدکالا 10-225-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی250-6اتمسفر
فلنج جوشی250-6اتمسفر
قیمت: 381970 ریال
کدکالا 06-250-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی250-10اتمسفر
فلنج جوشی250-10اتمسفر
قیمت: 466900 ریال
کدکالا 10-250-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی315-6اتمسفر
فلنج جوشی315-6اتمسفر
قیمت: 800720 ریال
کدکالا 06-315-017 - فلنج جوشی
فلنج جوشی315-10اتمسفر
فلنج جوشی315-10اتمسفر
قیمت: 835820 ریال
کدکالا 10-315-017 - فلنج جوشی
انشعاب16 - 1/2*16
انشعاب16 - 1/2*16
قیمت: 680 ریال
کدکالا 00-016-055 - اتصالات آبیاری تحت فشار
انشعاب16 - 1/2*12
انشعاب16 - 1/2*12
قیمت: 680 ریال
کدکالا 00-012-055 - اتصالات آبیاری تحت فشار
رابط16 - 16*16
رابط16 - 16*16
قیمت: 630 ریال
کدکالا 00-016-052 - اتصالات آبیاری تحت فشار
سه راه 16 - 16*16*16
سه راه 16 - 16*16*16
قیمت: 910 ریال
کدکالا 00-016-054 - اتصالات آبیاری تحت فشار
بست انتهایی - 16
بست انتهایی - 16
قیمت: 520 ریال
کدکالا 00-016-056 - اتصالات آبیاری تحت فشار
زانو 16
زانو 16
قیمت: 970 ریال
کدکالا 00-016-051 - اتصالات آبیاری تحت فشار
شیر انشعاب - 1/2
شیر انشعاب - 1/2
قیمت: 12940 ریال
کدکالا 02-016-058 - وسایل پخش آب
آبفشان - 1/2
آبفشان - 1/2
قیمت: 13820 ریال
کدکالا 02-016-110- وسایل پخش آب
دریپرروی خط قابل تنظیم(دوطرفه)
دریپرروی خط قابل تنظیم(دوطرفه)
قیمت: 840 ریال
کدکالا 02-008-051- وسایل پخش آب
موفه کوتاه - 50
موفه کوتاه - 50
قیمت: 59400 ریال
کدکالا 10-050-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 63
موفه کوتاه - 63
قیمت: 90920 ریال
کدکالا 01-063-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 75
موفه کوتاه - 75
قیمت: 102220 ریال
کدکالا 01-075-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 90
موفه کوتاه - 90
قیمت: 128890 ریال
کدکالا 01-090-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 110
موفه کوتاه - 110
قیمت: 182240 ریال
کدکالا 01-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 125
موفه کوتاه - 125
قیمت: 248840 ریال
کدکالا 01-125-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه کوتاه - 160
موفه کوتاه - 160
قیمت: 327230 ریال
کدکالا 01-160-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 63
موفه بلند - 63
قیمت: 128890 ریال
کدکالا 02-063-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 75
موفه بلند - 75
قیمت: 132480 ریال
کدکالا 02-075-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 90
موفه بلند - 90
قیمت: 151090 ریال
کدکالا 02-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 110
موفه بلند - 110
قیمت: 195490 ریال
کدکالا 02-110-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 125
موفه بلند - 125
قیمت: 266580 ریال
کدکالا 02-125-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 160
موفه بلند - 160
قیمت: 368840 ریال
کدکالا 02-160-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 200
موفه بلند - 200
قیمت: 1907600 ریال
کدکالا 02-200-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه بلند - 250
موفه بلند - 250
قیمت: 2384490 ریال
کدکالا 02-250-112- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 63
موفه رابط - 63
قیمت: 107050 ریال
کدکالا 00-063-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 75
موفه رابط - 75
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-075-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 90
موفه رابط - 90
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-090-118- اتصالات فاضلابی جوشی
موفه رابط - 110
موفه رابط - 110
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-110-118- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 50*50*50
سه راه جوشی90 - 50*50*50
قیمت: 27450 ریال
کدکالا 90-050-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 63*50*63
سه راه جوشی90 - 63*50*63
قیمت: 43640 ریال
کدکالا 90-050-063- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 63*63*63
سه راه جوشی90 - 63*63*63
قیمت: 43640 ریال
کدکالا 90-063-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 75*75*75
سه راه جوشی90 - 75*75*75
قیمت: 71080 ریال
کدکالا 90-075-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 - 90*90*90
سه راه جوشی90 - 90*90*90
قیمت: 123200 ریال
کدکالا 90-090-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -110*63*110
سه راه جوشی90 -110*63*110
قیمت: 128890 ریال
کدکالا 90-063-110- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -110*110*110
سه راه جوشی90 -110*110*110
قیمت: 128890 ریال
کدکالا 90-110-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -125*125*125
سه راه جوشی90 -125*125*125
قیمت: 302120 ریال
کدکالا 90-125-114- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی90 -160*110*160
سه راه جوشی90 -160*110*160
قیمت: 315470 ریال
کدکالا 90-110-160- اتصالات فاضلابی جوشی
3راه جوشی90 -(4)160*160*160
3راه جوشی90 -(4)160*160*160
قیمت: 319910 ریال
کدکالا 90-160-114- اتصالات فاضلابی جوشی
3راه جوشی90 -(6)160*160*160
3راه جوشی90 -(6)160*160*160
قیمت: 452430 ریال
کدکالا 90-160-214- اتصالات فاضلابی جوشی
سه راه جوشی45- 50*50*50
سه راه جوشی45- 50*50*50
قیمت: 27930 ریال
کدکالا 45-050-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 63*50*63
سه راه جوشی45- 63*50*63
قیمت: 42410 ریال
کدکالا 45-050-063- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 63*63*63
سه راه جوشی45- 63*63*63
قیمت: 42410 ریال
کدکالا 45-063-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 75*63*75
سه راه جوشی45- 75*63*75
قیمت: 67680 ریال
کدکالا 45-063-075- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 75*75*75
سه راه جوشی45- 75*75*75
قیمت: 67680 ریال
کدکالا 45-075-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 90*63*90
سه راه جوشی45- 90*63*90
قیمت: 125220 ریال
کدکالا 45-063-090- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 90*90*90
سه راه جوشی45- 90*90*90
قیمت: 125220 ریال
کدکالا 45-090-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*63*110
سه راه جوشی45- 110*63*110
قیمت: 129280 ریال
کدکالا 45-063-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*75*110
سه راه جوشی45- 110*75*110
قیمت: 129280 ریال
کدکالا 45-075-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*90*110
سه راه جوشی45- 110*90*110
قیمت: 130080 ریال
کدکالا 45-090-110- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 110*110*110
سه راه جوشی45- 110*110*110
قیمت: 130470 ریال
کدکالا 45-110-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 125*110*125
سه راه جوشی45- 125*110*125
قیمت: 175740 ریال
کدکالا 45-110-125- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 125*125*125
سه راه جوشی45- 125*125*125
قیمت: 181820 ریال
کدکالا 45-125-114- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 160*110*160
سه راه جوشی45- 160*110*160
قیمت: 343370 ریال
کدکالا 45-110-160- اتصالات فاضلابی
سه راه جوشی45- 160*160*160
سه راه جوشی45- 160*160*160
قیمت: 401910 ریال
کدکالا 45-160-114- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 45-63
سه راه بازدید45و90- 45-63
قیمت: 86860 ریال
کدکالا 45-063-115- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 90-63
سه راه بازدید45و90- 90-63
قیمت: 86860 ریال
کدکالا 90-063-115- اتصالات فاضلابی
سه راه بازدید45و90- 90-110
سه راه بازدید45و90- 90-110
قیمت: 199580 ریال
کدکالا 90-110-115- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 50
دریچه بازدید - 50
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-050-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 63
دریچه بازدید - 63
قیمت: 46460 ریال
کدکالا 00-063-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 75
دریچه بازدید - 75
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-075-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید - 90
دریچه بازدید - 90
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-090-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید -110
دریچه بازدید -110
قیمت: 92540 ریال
کدکالا 00-110-116- اتصالات فاضلابی
دریچه بازدید -125
دریچه بازدید -125
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-125-116- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)50*50
زانو جوشی 90 - (4)50*50
قیمت: 11790 ریال
کدکالا 90-050-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)63*63
زانو جوشی 90 - (4)63*63
قیمت: 25210 ریال
کدکالا 90-063-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)75*75
زانو جوشی 90 - (4)75*75
قیمت: 50510 ریال
کدکالا 90-075-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)90*90
زانو جوشی 90 - (4)90*90
قیمت: 75540 ریال
کدکالا 90-090-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)110*110
زانو جوشی 90 - (4)110*110
قیمت: 82850 ریال
کدکالا 90-110-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)125*125
زانو جوشی 90 - (4)125*125
قیمت: 257700 ریال
کدکالا 90-125-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (4)160*160
زانو جوشی 90 - (4)160*160
قیمت: 316700 ریال
کدکالا 90-160-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (6)160*160
زانو جوشی 90 - (6)160*160
قیمت: 377710 ریال
کدکالا 90-160-232- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 90 - (10)160*160
زانو جوشی 90 - (10)160*160
قیمت: 0 ریال
کدکالا 90-160-332- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 50
زانو جوشی 45 - 50
قیمت: 11100 ریال
کدکالا 45-050-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 63
زانو جوشی 45 - 63
قیمت: 20910 ریال
کدکالا 45-063-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 75
زانو جوشی 45 - 75
قیمت: 44470 ریال
کدکالا 45-075-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 90
زانو جوشی 45 - 90
قیمت: 66240 ریال
کدکالا 45-090-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 110
زانو جوشی 45 - 110
قیمت: 79180 ریال
کدکالا 45-110-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 125
زانو جوشی 45 - 125
قیمت: 264620 ریال
کدکالا 45-125-132- اتصالات فاضلابی
زانو جوشی 45 - 160
زانو جوشی 45 - 160
قیمت: 320240 ریال
کدکالا 45-160-132- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 50*63
تبدیل جوشی - 50*63
قیمت: 11550 ریال
کدکالا 50-063-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 50*75
تبدیل جوشی - 50*75
قیمت: 14650 ریال
کدکالا 50-075-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*75
تبدیل جوشی - 63*75
قیمت: 14650 ریال
کدکالا 63-075-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*90
تبدیل جوشی - 63*90
قیمت: 18190 ریال
کدکالا 63-090-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 75*90
تبدیل جوشی - 75*90
قیمت: 18190 ریال
کدکالا 75-090-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 63*110
تبدیل جوشی - 63*110
قیمت: 23120 ریال
کدکالا 63-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 75*110
تبدیل جوشی - 75*110
قیمت: 27990 ریال
کدکالا 75-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 90*110
تبدیل جوشی - 90*110
قیمت: 29310 ریال
کدکالا 90-110-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 110*125
تبدیل جوشی - 110*125
قیمت: 75540 ریال
کدکالا 11-125-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 110*160
تبدیل جوشی - 110*160
قیمت: 79980 ریال
کدکالا 11-160-113- اتصالات فاضلابی
تبدیل جوشی - 125*160
تبدیل جوشی - 125*160
قیمت: 79980 ریال
کدکالا 12-160-113- اتصالات فاضلابی
سیفون - 50
سیفون - 50
قیمت: 53350 ریال
کدکالا 00-050-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 63
سیفون - 63
قیمت: 115520 ریال
کدکالا 00-063-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 75
سیفون - 75
قیمت: 204340 ریال
کدکالا 00-075-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 90
سیفون - 90
قیمت: 262190 ریال
کدکالا 00-090-150- اتصالات فاضلابی
سیفون - 110
سیفون - 110
قیمت: 315470 ریال
کدکالا 00-110-150- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی - 63*63*63*63
4راه جوشی - 63*63*63*63
قیمت: 147580 ریال
کدکالا 00-063-117- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی-110*110*110*110
4راه جوشی-110*110*110*110
قیمت: 346590 ریال
کدکالا 00-110-117- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی دوطرفه-63*63*63
4راه جوشی دوطرفه-63*63*63
قیمت: 47280 ریال
کدکالا 00-063-119- اتصالات فاضلابی
4راه جوشی 2طرفه-110*110*110
4راه جوشی 2طرفه-110*110*110
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-110-119- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 50
درپوش موقت - 50
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-050-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 63
درپوش موقت - 63
قیمت: 2750 ریال
کدکالا 00-063-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 75
درپوش موقت - 75
قیمت: 3570 ریال
کدکالا 00-075-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 90
درپوش موقت - 90
قیمت: 4730 ریال
کدکالا 00-090-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 110
درپوش موقت - 110
قیمت: 5780 ریال
کدکالا 00-110-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 125
درپوش موقت - 125
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-125-080- اتصالات فاضلابی
درپوش موقت - 160
درپوش موقت - 160
قیمت: 0 ریال
کدکالا 00-160-080- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 50
درپوش تست - 50
قیمت: 1400 ریال
کدکالا 00-050-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 63
درپوش تست - 63
قیمت: 2040 ریال
کدکالا 00-063-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 75
درپوش تست - 75
قیمت: 2730 ریال
کدکالا 00-075-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 90
درپوش تست - 90
قیمت: 4120 ریال
کدکالا 00-090-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 110
درپوش تست - 110
قیمت: 6360 ریال
کدکالا 00-110-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 125
درپوش تست - 125
قیمت: 8730 ریال
کدکالا 00-125-081- اتصالات فاضلابی
درپوش تست - 160
درپوش تست - 160
قیمت: 14440 ریال
کدکالا 00-160-081- اتصالات فاضلابی
بست دیواری - 63
بست دیواری - 63
قیمت: 11550 ریال
کدکالا 00-063-082- اتصالات فاضلابی
بست دیواری - 110
بست دیواری - 110
قیمت: 18120 ریال
کدکالا 00-110-082- اتصالات فاضلابی