آمارگیر وبلاگ

پلیمر گلپایگان
لیست محصولات پلیمر گلپایگان
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 20mm زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 20mm
3150
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0761 F
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 25mm زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 25mm
6150
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0762 F
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 32mm زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 32mm
10200
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0763 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 20mm سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 20mm
4150
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1741 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 25mm سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 25mm
6150
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1742 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 32mm سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 32mm
10200
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1743 F
سه راهی سه سر کوپله 45 درجه - 32mm سه راهی سه سر کوپله 45 درجه - 32mm
15200
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1731 F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 20mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 20mm
5730
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0771F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 25mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 25mm
7930
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0772F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 32mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 32mm
16700
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0773F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 40mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 40mm
24300
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0774F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 50mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 50mm
44000
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0775F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 63mm زانوی یک سر دنده 90 درجه - 63mm
68000
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0776F
بوشن یک سر دنده - 20mm بوشن یک سر دنده - 20mm
4900
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3581F
بوشن یک سر دنده - 25mm بوشن یک سر دنده - 25mm
5740
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3582F
بوشن یک سر دنده - 32mm بوشن یک سر دنده - 32mm
10950
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3583F
بوشن یک سر دنده - 63mm بوشن یک سر دنده - 63mm
29300
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3584F
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×63 لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×63
385000
کد کالا PG0653P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×90 لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×90
560000
کد کالا PG1333P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×110 لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×110
730000
کد کالا PG1711P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×125 لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×125
830000
کد کالا PG2242P
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 63 زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 63
19500
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0143F
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 90 زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 90
41800
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0145F
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 110 زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 110
55500
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0146F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 63 زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 63
17300
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0103F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 90 زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 90
32800
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0105F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 110 زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 110
46700
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0106F
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 63 سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 63
25000
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1143F
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 110 سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 110
66600
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1146F
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 63 سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 63
34300
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا)
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 90 سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 90
61800
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا)
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 110 سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 110
89000
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1106F