آمارگیر وبلاگ

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
لیست محصولات لیست قیمت پلیمر گلپایگان
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 20mm
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 20mm
قیمت: 3150 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0761 F
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 25mm
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 25mm
قیمت: 6150 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0762 F
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 32mm
زانوی دو سر کوپله 90 درجه - 32mm
قیمت: 10200 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 0763 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 20mm
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 20mm
قیمت: 4150 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1741 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 25mm
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 25mm
قیمت: 6150 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1742 F
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 32mm
سه راهی سه سر کوپله 90 درجه - 32mm
قیمت: 10200 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1743 F
سه راهی سه سر کوپله 45 درجه - 32mm
سه راهی سه سر کوپله 45 درجه - 32mm
قیمت: 15200 ریال
اتصالات تحت فشار ساده(PN16) کد کالا PG 1731 F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 20mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 20mm
قیمت: 5730 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0771F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 25mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 25mm
قیمت: 7930 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0772F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 32mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 32mm
قیمت: 16700 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0773F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 40mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 40mm
قیمت: 24300 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0774F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 50mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 50mm
قیمت: 44000 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0775F
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 63mm
زانوی یک سر دنده 90 درجه - 63mm
قیمت: 68000 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG0776F
بوشن یک سر دنده - 20mm
بوشن یک سر دنده - 20mm
قیمت: 4900 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3581F
بوشن یک سر دنده - 25mm
بوشن یک سر دنده - 25mm
قیمت: 5740 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3582F
بوشن یک سر دنده - 32mm
بوشن یک سر دنده - 32mm
قیمت: 10950 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3583F
بوشن یک سر دنده - 63mm
بوشن یک سر دنده - 63mm
قیمت: 29300 ریال
اتصالات تحت فشار دنده دار(PN16) کد کالا PG3584F
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×63
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×63
قیمت: 385000 ریال
کد کالا PG0653P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×90
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3×90
قیمت: 560000 ریال
کد کالا PG1333P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×110
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×110
قیمت: 730000 ریال
کد کالا PG1711P
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×125
لوله فاضلابی(شاخه 6 متری) سایز 3/2×125
قیمت: 830000 ریال
کد کالا PG2242P
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 63
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 63
قیمت: 19500 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0143F
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 90
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 90
قیمت: 41800 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0145F
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 110
زانو 87/5 درجه یک سر کوپله سایز 110
قیمت: 55500 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0146F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 63
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 63
قیمت: 17300 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0103F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 90
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 90
قیمت: 32800 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0105F
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 110
زانو 45 درجه یک سر کوپله سایز 110
قیمت: 46700 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG0106F
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 63
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 63
قیمت: 25000 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1143F
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 110
سه راه 87/5 درجه دو سر کوپله سایز 110
قیمت: 66600 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1146F
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 63
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 63
قیمت: 34300 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا)
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 90
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 90
قیمت: 61800 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا)
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 110
سه راه 45 درجه دو سر کوپله سایز 110
قیمت: 89000 ریال
اتصالات فاضلابی چسبی (بی صدا) کد کالا PG1106F