آمارگیر وبلاگ

متین پایپ
لیست محصولات متین پایپ
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله تک لایه 20mm لوله تک لایه 20mm
14950
لوله تک لایه 25mm لوله تک لایه 25mm
22500
لوله تک لایه 32mm لوله تک لایه 32mm
38500
لوله تک لایه 40mm لوله تک لایه 40mm
65000
لوله تک لایه 50mm لوله تک لایه 50mm
93000
لوله تک لایه 63mm لوله تک لایه 63mm
150000
لوله تک لایه 75mm لوله تک لایه 75mm
340000
بوش ساده 20mm بوش ساده 20mm
1550
بوش ساده 25mm بوش ساده 25mm
1950
بوش ساده 32mm بوش ساده 32mm
3400
بوش ساده 40mm بوش ساده 40mm
5900
بوش ساده 50mm بوش ساده 50mm
12000
بوش ساده 63mm بوش ساده 63mm
21000
بوش ساده 75mm بوش ساده 75mm
77000
زانو ساده 90 درجه- 20mm زانو ساده 90 درجه- 20mm
1950
زانو ساده 90 درجه- 25mm زانو ساده 90 درجه- 25mm
3000
زانو ساده 90 درجه- 32mm زانو ساده 90 درجه- 32mm
5900
زانو ساده 90 درجه- 40mm زانو ساده 90 درجه- 40mm
12000
زانو ساده 90 درجه- 50mm زانو ساده 90 درجه- 50mm
21000
زانو ساده 90 درجه- 63mm زانو ساده 90 درجه- 63mm
39000
زانو ساده 90 درجه- 75mm زانو ساده 90 درجه- 75mm
95000
زانو ساده 45 درجه- 20mm زانو ساده 45 درجه- 20mm
2450
زانو ساده 45 درجه- 25mm زانو ساده 45 درجه- 25mm
3800
زانو ساده 45 درجه- 32mm زانو ساده 45 درجه- 32mm
7500
زانو ساده 45 درجه- 40mm زانو ساده 45 درجه- 40mm
15500
زانو تبدیلی- 25mm زانو تبدیلی- 25mm
3800
سه راه تبدیلی- 25mm سه راه تبدیلی- 25mm
4300
سه راه تبدیلی- 32mm سه راه تبدیلی- 32mm
6900
سه راه تبدیلی- 40mm سه راه تبدیلی- 40mm
15000
سه راه تبدیلی- 50mm سه راه تبدیلی- 50mm
27000
سه راه تبدیلی- 63mm سه راه تبدیلی- 63mm
48000
شیر فلکه- 20mm شیر فلکه- 20mm
57000
شیر فلکه- 25mm شیر فلکه- 25mm
84000
شیر فلکه- 32mm شیر فلکه- 32mm
135000
بست دوقلو- 16mm بست دوقلو- 16mm
1100
بست دوقلو- 20mm بست دوقلو- 20mm
1150
بست دوقلو- 25mm بست دوقلو- 25mm
1500
سه راه ساده- 20mm سه راه ساده- 20mm
2750
سه راه ساده- 25mm سه راه ساده- 25mm
4100
سه راه ساده- 32mm سه راه ساده- 32mm
7100
سه راه ساده- 40mm سه راه ساده- 40mm
14500
سه راه ساده- 50mm سه راه ساده- 50mm
24000
سه راه ساده- 63mm سه راه ساده- 63mm
42500
سه راه ساده- 75mm سه راه ساده- 75mm
120000
سه راه کنج- 20mm سه راه کنج- 20mm
6900
سه راه کنج- 25mm سه راه کنج- 25mm
9500
تبدیل مختلف- 25mm تبدیل مختلف- 25mm
1750
تبدیل مختلف- 32mm تبدیل مختلف- 32mm
2200
تبدیل مختلف- 40mm تبدیل مختلف- 40mm
8200
تبدیل مختلف- 50mm تبدیل مختلف- 50mm
13000
تبدیل مختلف- 63mm تبدیل مختلف- 63mm
22000
تبدیل مختلف- 75mm تبدیل مختلف- 75mm
50000
لوله خم- 20mm لوله خم- 20mm
9300
لوله خم- 25mm لوله خم- 25mm
12500
لوله خم- 32mm لوله خم- 32mm
24500
پل بست دار- 20mm پل بست دار- 20mm
6500
پل بست دار- 25mm پل بست دار- 25mm
7000
کپ- 20mm کپ- 20mm
1100
کپ- 25mm کپ- 25mm
1400
کپ- 32mm کپ- 32mm
3500
کپ- 40mm کپ- 40mm
5800
بست- 16mm بست- 16mm
700
بست- 20mm بست- 20mm
750
بست- 25mm بست- 25mm
800
بست- 32mm بست- 32mm
1100
شیر گازی- 20mm شیر گازی- 20mm
22000
شیر گازی- 25mm شیر گازی- 25mm
24000
شیر گازی- 32mm شیر گازی- 32mm
68000
شیر گازی- 40mm شیر گازی- 40mm
125000
شیر گازی- 50mm شیر گازی- 50mm
220000
شیر گازی- 63mm شیر گازی- 63mm
280000
زانو فلزی بست دار- "1/2×20 زانو فلزی بست دار- "1/2×20
14950
زانو فلزی بست دار- "1/2×25 زانو فلزی بست دار- "1/2×25
16900
زانو فلزی بست دار- "3/4×25 زانو فلزی بست دار- "3/4×25
23800
زانو فلزی- "1/2×20 زانو فلزی- "1/2×20
14900
زانو فلزی- "1/2×25 زانو فلزی- "1/2×25
16800
زانو فلزی- "3/4×25 زانو فلزی- "3/4×25
23800
زانو فلزی- "1×32 زانو فلزی- "1×32
31100
زانو فلزی- "1/4-1×40 زانو فلزی- "1/4-1×40
87000
زانو مغزی بست دار- "1/2×20 زانو مغزی بست دار- "1/2×20
23000
زانو مغزی بست دار- "3/4×20 زانو مغزی بست دار- "3/4×20
29000
زانو مغزی- "1/2×25 زانو مغزی- "1/2×25
25500
زانو مغزی- "3/4×25 زانو مغزی- "3/4×25
29000
زانو مغزی- "1×32 زانو مغزی- "1×32
64000
بوش فلزی- "1/2×20 بوش فلزی- "1/2×20
14900
بوش فلزی- "3/4×20 بوش فلزی- "3/4×20
23500
بوش فلزی- "1/2×25 بوش فلزی- "1/2×25
17000
بوش فلزی- "1×32 بوش فلزی- "1×32
33000
بوش فلزی- "1/4-1×40 بوش فلزی- "1/4-1×40
85000
بوش فلزی- "1/2-1×50 بوش فلزی- "1/2-1×50
98000
بوش فلزی- "2×63 بوش فلزی- "2×63
185000
بوش فلزی- "1/2-2×75 بوش فلزی- "1/2-2×75
345000
بوش مغزی- "1/2×20 بوش مغزی- "1/2×20
21500
بوش مغزی- "3/4×25 بوش مغزی- "3/4×25
27500
بوش مغزی- "1/2×25 بوش مغزی- "1/2×25
25000
بوش مغزی- "1×32 بوش مغزی- "1×32
62000
بوش مغزی- "1/4-1×40 بوش مغزی- "1/4-1×40
145000
بوش مغزی- "1/2-1×50 بوش مغزی- "1/2-1×50
175000
بوش مغزی- "2×63 بوش مغزی- "2×63
325000
بوش مغزی- "1/2-2×75 بوش مغزی- "1/2-2×75
580000
سه راه فلزی- "1/2×25 سه راه فلزی- "1/2×25
17500
سه راه فلزی- "3/4×25 سه راه فلزی- "3/4×25
24000
سه راه فلزی- "1×32 سه راه فلزی- "1×32
40000
درپوش اورینگ دار- 20mm درپوش اورینگ دار- 20mm
950
درپوش اورینگ دار- 25mm درپوش اورینگ دار- 25mm
1050
درپوش پایه بلند- 20mm درپوش پایه بلند- 20mm
1800
درپوش پایه بلند- 25mm درپوش پایه بلند- 25mm
2950
پل دو سر بوشن- 20mm پل دو سر بوشن- 20mm
12000
شابلون- 20mm شابلون- 20mm
2200
شابلون- 50mm شابلون- 50mm
9500
زانو فلز دوقلو- "1/2×20 زانو فلز دوقلو- "1/2×20
39000
مهره ماسوره شمش اورینگ دار- "1/2×20 مهره ماسوره شمش اورینگ دار- "1/2×20
42000
مهره ماسوره شمش اورینگ دار- "3/4×25 مهره ماسوره شمش اورینگ دار- "3/4×25
62000
مهره ماسوره یک سر جوش- "1/2×20 مهره ماسوره یک سر جوش- "1/2×20
34000
مهره ماسوره یک سر جوش- "3/4×25 مهره ماسوره یک سر جوش- "3/4×25
48000
مهره ماسوره یک سر جوش- "1×32 مهره ماسوره یک سر جوش- "1×32
67000
مهره ماسوره یک سر جوش- "1/4-1×40 مهره ماسوره یک سر جوش- "1/4-1×40
170000
مهره ماسوره یک سر جوش- "1/2-1×50 مهره ماسوره یک سر جوش- "1/2-1×50
245000
مهره ماسوره یک سر جوش- "2×63 مهره ماسوره یک سر جوش- "2×63
340000
مهره ماسوره دو سر جوش- 20mm مهره ماسوره دو سر جوش- 20mm
14500
مهره ماسوره دو سر جوش- 25mm مهره ماسوره دو سر جوش- 25mm
19000
مهره ماسوره دو سر جوش- 32mm مهره ماسوره دو سر جوش- 32mm
38000
سه راه فلزی بست دار- "1/2×20 سه راه فلزی بست دار- "1/2×20
15900