آمارگیر وبلاگ

لیست قیمت نیک بسپار یزد - تک لایه
لیست محصولات لیست قیمت نیک بسپار یزد - تک لایه
لوله 20mm -PN 20
لوله 20mm -PN 20
قیمت: 22000 ریال
کد کالا 11000020
لوله 25mm -PN 20
لوله 25mm -PN 20
قیمت: 38000 ریال
کد کالا 11000025
لوله 32mm -PN 20
لوله 32mm -PN 20
قیمت: 62000 ریال
کد کالا 11000032
لوله 40mm -PN 20
لوله 40mm -PN 20
قیمت: 95000 ریال
کد کالا 11000040
لوله 50mm -PN 20
لوله 50mm -PN 20
قیمت: 150000 ریال
کد کالا 11000050
لوله 63mm -PN 20
لوله 63mm -PN 20
قیمت: 225000 ریال
کد کالا 11000063
لوله 75mm -PN 20
لوله 75mm -PN 20
قیمت: 325000 ریال
کد کالا 11000075
بوشن تبدیل - 20*25
بوشن تبدیل - 20*25
قیمت: 4000 ریال
کد کالا 12004111
بوشن تبدیل - 20*32
بوشن تبدیل - 20*32
قیمت: 7000 ریال
کد کالا 12004112
بوشن تبدیل - 25*32
بوشن تبدیل - 25*32
قیمت: 7000 ریال
کد کالا 12004113
بوشن تبدیل - 20*40
بوشن تبدیل - 20*40
قیمت: 10000 ریال
کد کالا 12004114
بوشن تبدیل - 25*40
بوشن تبدیل - 25*40
قیمت: 10000 ریال
کد کالا 12004115
بوشن تبدیل - 32*40
بوشن تبدیل - 32*40
قیمت: 10000 ریال
کد کالا 12004116
بوشن تبدیل - 20*50
بوشن تبدیل - 20*50
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 12004117
بوشن تبدیل - 25*50
بوشن تبدیل - 25*50
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 12004118
بوشن تبدیل - 32*50
بوشن تبدیل - 32*50
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 12004119
بوشن تبدیل - 40*50
بوشن تبدیل - 40*50
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 12004120
بوشن تبدیل - 32*63
بوشن تبدیل - 32*63
قیمت: 25000 ریال
کد کالا 12004121
بوشن تبدیل - 40*63
بوشن تبدیل - 40*63
قیمت: 25000 ریال
کد کالا 12004122
بوشن تبدیل - 50*63
بوشن تبدیل - 50*63
قیمت: 25000 ریال
کد کالا 12004123
بوشن تبدیل - 63*75
بوشن تبدیل - 63*75
قیمت: 0 ریال
کد کالا 12004124
بوشن تبدیل - 50*75
بوشن تبدیل - 50*75
قیمت: 0 ریال
کد کالا 12004125
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1/2*20
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1/2*20
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 1251012
مهره ماسوره یک سر فلزی - 3/4*25
مهره ماسوره یک سر فلزی - 3/4*25
قیمت: 150000 ریال
کد کالا 1251534
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1*32
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1*32
قیمت: 180000 ریال
کد کالا 1251710
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/4*40
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/4*40
قیمت: 250000 ریال
کد کالا 1251014
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/2*50
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/2*50
قیمت: 400000 ریال
کد کالا 1251015
مهره ماسوره یک سر فلزی - 2*63
مهره ماسوره یک سر فلزی - 2*63
قیمت: 550000 ریال
کد کالا 1251016
3راهی معمولی - 20mm
3راهی معمولی - 20mm
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12005020
3راهی معمولی - 25mm
3راهی معمولی - 25mm
قیمت: 10000 ریال
کد کالا 12005025
3راهی معمولی - 32mm
3راهی معمولی - 32mm
قیمت: 18000 ریال
کد کالا 12005032
3راهی معمولی - 40mm
3راهی معمولی - 40mm
قیمت: 28000 ریال
کد کالا 12005040
3راهی معمولی - 50mm
3راهی معمولی - 50mm
قیمت: 53000 ریال
کد کالا 12005050
3راهی معمولی - 63mm
3راهی معمولی - 63mm
قیمت: 103000 ریال
کد کالا 12005063
3راهی معمولی - 75mm
3راهی معمولی - 75mm
قیمت: 0 ریال
کد کالا 12005075
بوشن- 20mm
بوشن- 20mm
قیمت: 3500 ریال
کد کالا 12001020
بوشن- 25mm
بوشن- 25mm
قیمت: 5000 ریال
کد کالا 12001025
بوشن- 32mm
بوشن- 32mm
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12001032
بوشن- 40mm
بوشن- 40mm
قیمت: 12000 ریال
کد کالا 12001040
بوشن- 50mm
بوشن- 50mm
قیمت: 21000 ریال
کد کالا 12001050
بوشن- 63mm
بوشن- 63mm
قیمت: 45000 ریال
کد کالا 12001063
بوشن- 75mm
بوشن- 75mm
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12001075
3راهی تبدیل- 25*20*20
3راهی تبدیل- 25*20*20
قیمت: 11000 ریال
کد کالا 12006111
3راهی تبدیل- 25*20*25
3راهی تبدیل- 25*20*25
قیمت: 11000 ریال
کد کالا 12006112
3راهی تبدیل- 32*20*25
3راهی تبدیل- 32*20*25
قیمت: 16000 ریال
کد کالا 12006113
3راهی تبدیل- 32*25*25
3راهی تبدیل- 32*25*25
قیمت: 16000 ریال
کد کالا 12006115
3راهی تبدیل- 32*20*32
3راهی تبدیل- 32*20*32
قیمت: 16000 ریال
کد کالا 12006116
3راهی تبدیل- 32*25*32
3راهی تبدیل- 32*25*32
قیمت: 16000 ریال
کد کالا 12006117
3راهی تبدیل- 40*20*40
3راهی تبدیل- 40*20*40
قیمت: 30000 ریال
کد کالا 12006118
3راهی تبدیل- 40*25*40
3راهی تبدیل- 40*25*40
قیمت: 30000 ریال
کد کالا 12006119
3راهی تبدیل- 40*32*40
3راهی تبدیل- 40*32*40
قیمت: 30000 ریال
کد کالا 12006120
3راهی تبدیل- 50*32*50
3راهی تبدیل- 50*32*50
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12006121
3راهی تبدیل- 50*40*50
3راهی تبدیل- 50*40*50
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12006122
3راهی تبدیل- 63*50*63
3راهی تبدیل- 63*50*63
قیمت: 113000 ریال
کد کالا 12006123
اتصال یک سر فلزی- 1/2*20
اتصال یک سر فلزی- 1/2*20
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 12011111
اتصال یک سر فلزی- 1/2*25
اتصال یک سر فلزی- 1/2*25
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 12011112
اتصال یک سر فلزی- 3/4*25
اتصال یک سر فلزی- 3/4*25
قیمت: 55000 ریال
کد کالا 12011113
اتصال یک سر فلزی- 1*32
اتصال یک سر فلزی- 1*32
قیمت: 65000 ریال
کد کالا 12011114
اتصال یک سر فلزی- 11/4*40
اتصال یک سر فلزی- 11/4*40
قیمت: 180000 ریال
کد کالا 12012115
اتصال یک سر فلزی- 11/2*50
اتصال یک سر فلزی- 11/2*50
قیمت: 240000 ریال
کد کالا 12012116
اتصال یک سر فلزی- 2*63
اتصال یک سر فلزی- 2*63
قیمت: 360000 ریال
کد کالا 12012117
اتصال یک سر فلزی- 21/2*75
اتصال یک سر فلزی- 21/2*75
قیمت: 600000 ریال
کد کالا 12012118
زانو 90درجه- 20mm
زانو 90درجه- 20mm
قیمت: 6000 ریال
کد کالا 12002020
زانو 90درجه- 25mm
زانو 90درجه- 25mm
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12002025
زانو 90درجه- 32mm
زانو 90درجه- 32mm
قیمت: 14000 ریال
کد کالا 12002032
زانو 90درجه- 40mm
زانو 90درجه- 40mm
قیمت: 23000 ریال
کد کالا 12002040
زانو 90درجه- 50mm
زانو 90درجه- 50mm
قیمت: 45000 ریال
کد کالا 12002050
زانو 90درجه- 63mm
زانو 90درجه- 63mm
قیمت: 75000 ریال
کد کالا 12002063
زانو 90درجه- 75mm
زانو 90درجه- 75mm
قیمت: 105000 ریال
کد کالا 12002075
زانو یک سر فلزی- 1/2*20
زانو یک سر فلزی- 1/2*20
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 12007111
زانو یک سر فلزی- 3/4*20
زانو یک سر فلزی- 3/4*20
قیمت: 55000 ریال
کد کالا 12007112
زانو یک سر فلزی- 1/2*25
زانو یک سر فلزی- 1/2*25
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 12007113
زانو یک سر فلزی- 3/4*25
زانو یک سر فلزی- 3/4*25
قیمت: 55000 ریال
کد کالا 12007114
زانو یک سر فلزی- 1*32
زانو یک سر فلزی- 1*32
قیمت: 65000 ریال
کد کالا 12007115
زانو بوشن فلزی بست دار- 1/2*20
زانو بوشن فلزی بست دار- 1/2*20
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 12008020
زانو مغزی فلزی بست دار- 1/2*20
زانو مغزی فلزی بست دار- 1/2*20
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12013111
زانو مغزی فلزی بست دار- 3/4*20
زانو مغزی فلزی بست دار- 3/4*20
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12013112
شیر فلکه- 20mm
شیر فلکه- 20mm
قیمت: 100000 ریال
کد کالا 12015020
شیر فلکه- 25mm
شیر فلکه- 25mm
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 12015025
شیر فلکه- 32mm
شیر فلکه- 32mm
قیمت: 180000 ریال
کد کالا 12015032
درپوش رزوه دار- 20mm
درپوش رزوه دار- 20mm
قیمت: 2000 ریال
کد کالا 12020020
درپوش رزوه دار- 25mm
درپوش رزوه دار- 25mm
قیمت: 2500 ریال
کد کالا 12020025
درپوش رزوه دار- 32mm
درپوش رزوه دار- 32mm
قیمت: 3000 ریال
کد کالا 12020032
درپوش رزوه دار- 40mm
درپوش رزوه دار- 40mm
قیمت: 3500 ریال
کد کالا 12020040
درپوش رزوه دار- 50mm
درپوش رزوه دار- 50mm
قیمت: 5000 ریال
کد کالا 12020050
زانو 45 درجه- 20mm
زانو 45 درجه- 20mm
قیمت: 6000 ریال
کد کالا 12003020
زانو 45 درجه- 25mm
زانو 45 درجه- 25mm
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12003025
زانو 45 درجه- 32mm
زانو 45 درجه- 32mm
قیمت: 14000 ریال
کد کالا 12003032
زانو 45 درجه- 40mm
زانو 45 درجه- 40mm
قیمت: 23000 ریال
کد کالا 12003040
زانو 45 درجه- 50mm
زانو 45 درجه- 50mm
قیمت: 45000 ریال
کد کالا 12003050
زانو 45 درجه- 63mm
زانو 45 درجه- 63mm
قیمت: 75000 ریال
کد کالا 12003063
زانو یک سر مغزی- 1/2*20
زانو یک سر مغزی- 1/2*20
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12009111
زانو یک سر مغزی- 3/4*20
زانو یک سر مغزی- 3/4*20
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12009112
زانو یک سر مغزی- 3/4*25
زانو یک سر مغزی- 3/4*25
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12009113
زانو یک سر مغزی- 1*32
زانو یک سر مغزی- 1*32
قیمت: 100000 ریال
کد کالا 12009114
زانو تبدیل 90 درجه- 20*25
زانو تبدیل 90 درجه- 20*25
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12013113
3راهی بوشن فلزی- 20*1/2*20
3راهی بوشن فلزی- 20*1/2*20
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12014111
3راهی بوشن فلزی- 25*1/2*25
3راهی بوشن فلزی- 25*1/2*25
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12014112
3راهی بوشن فلزی- 25*3/4*25
3راهی بوشن فلزی- 25*3/4*25
قیمت: 65000 ریال
کد کالا 12014113
لوله خمدار(پل)- 20mm
لوله خمدار(پل)- 20mm
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 12023020
لوله خمدار(پل)- 25mm
لوله خمدار(پل)- 25mm
قیمت: 20000 ریال
کد کالا 12023025
لوله خمدار(پل)- 32mm
لوله خمدار(پل)- 32mm
قیمت: 32000 ریال
کد کالا 12023032
لوله خمدار(پل)- 40mm
لوله خمدار(پل)- 40mm
قیمت: 52000 ریال
کد کالا 12023040
درپوش کپ- 20mm
درپوش کپ- 20mm
قیمت: 3000 ریال
کد کالا 12021020
درپوش کپ- 25mm
درپوش کپ- 25mm
قیمت: 3500 ریال
کد کالا 12021025
درپوش کپ- 32mm
درپوش کپ- 32mm
قیمت: 5500 ریال
کد کالا 12021032
درپوش کپ- 40mm
درپوش کپ- 40mm
قیمت: 9500 ریال
کد کالا 12021040
درپوش کپ- 50mm
درپوش کپ- 50mm
قیمت: 18000 ریال
کد کالا 12021050
درپوش کپ- 60mm
درپوش کپ- 60mm
قیمت: 30000 ریال
کد کالا 12021063
شابلون شیر مخلوط- 20mm
شابلون شیر مخلوط- 20mm
قیمت: 3200 ریال
کد کالا 12200020
بست- 20mm
بست- 20mm
قیمت: 1600 ریال
کد کالا 12022020
بست- 25mm
بست- 25mm
قیمت: 2000 ریال
کد کالا 12022025
بست- 32mm
بست- 32mm
قیمت: 2500 ریال
کد کالا 12022032
بست- 40mm
بست- 40mm
قیمت: 5000 ریال
کد کالا 12022040
بست- 50mm
بست- 50mm
قیمت: 7500 ریال
کد کالا 12022050
بست- 60mm
بست- 60mm
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 12022063
بست دوقلو- 20mm
بست دوقلو- 20mm
قیمت: 3000 ریال
کد کالا 12022120
بست دوقلو- 25mm
بست دوقلو- 25mm
قیمت: 4400 ریال
کد کالا 12022125
پل بست دار- 20mm
پل بست دار- 20mm
قیمت: 8400 ریال
کد کالا 12022220
اتصال یک سر مغزی- 1/2*20
اتصال یک سر مغزی- 1/2*20
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12013111
اتصال یک سر مغزی- 3/4*20
اتصال یک سر مغزی- 3/4*20
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12013112
اتصال یک سر مغزی- 1/2*25
اتصال یک سر مغزی- 1/2*25
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 12013113
اتصال یک سر مغزی- 3/4*25
اتصال یک سر مغزی- 3/4*25
قیمت: 60000 ریال
کد کالا 12013114
اتصال یک سر مغزی- 1*32
اتصال یک سر مغزی- 1*32
قیمت: 100000 ریال
کد کالا 12013115
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 20mm
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 20mm
قیمت: 7000 ریال
کد کالا 12018020
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 25mm
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 25mm
قیمت: 7500 ریال
کد کالا 12018025