آمارگیر وبلاگ

لیست قیمت نیک بسپار یزد - پنج لایه
لیست محصولات لیست قیمت نیک بسپار یزد - پنج لایه
لوله پنج لایه- 16
لوله پنج لایه- 16
قیمت: 16000 ریال
کد کالا 52410160
لوله پنج لایه- 20
لوله پنج لایه- 20
قیمت: 24000 ریال
کد کالا 52410200
لوله پنج لایه- 25
لوله پنج لایه- 25
قیمت: 40000 ریال
کد کالا 52410250
لوله پنج لایه- 32
لوله پنج لایه- 32
قیمت: 58000 ریال
کد کالا 52410320
لوله 7 لایه- 16
لوله 7 لایه- 16
قیمت: 0 ریال
کد کالا 111600
لوله 7 لایه- 20
لوله 7 لایه- 20
قیمت: 0 ریال
کد کالا 112000
لوله 7 لایه- 25
لوله 7 لایه- 25
قیمت: 0 ریال
کد کالا 112500
لوله 7 لایه- 32
لوله 7 لایه- 32
قیمت: 0 ریال
کد کالا 113200
بوشن مساوی پرسی- 16
بوشن مساوی پرسی- 16
قیمت: 37500 ریال
کد کالا 52301101
بوشن مساوی پرسی- 20
بوشن مساوی پرسی- 20
قیمت: 54500 ریال
کد کالا 52301102
بوشن مساوی پرسی- 25
بوشن مساوی پرسی- 25
قیمت: 89000 ریال
کد کالا 52301103
بوشن مساوی پرسی- 32
بوشن مساوی پرسی- 32
قیمت: 136000 ریال
کد کالا 52301104
بوشن تبدیل پرسی- 16*20
بوشن تبدیل پرسی- 16*20
قیمت: 48500 ریال
کد کالا 52301401
بوشن تبدیل پرسی- 16*25
بوشن تبدیل پرسی- 16*25
قیمت: 72500 ریال
کد کالا 52301402
بوشن تبدیل پرسی- 20*25
بوشن تبدیل پرسی- 20*25
قیمت: 79500 ریال
کد کالا 52301403
بوشن تبدیل پرسی- 20*32
بوشن تبدیل پرسی- 20*32
قیمت: 107500 ریال
کد کالا 52301404
بوشن تبدیل پرسی- 25*32
بوشن تبدیل پرسی- 25*32
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 52301405
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*16
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*16
قیمت: 44000 ریال
کد کالا 52301201
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*20
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*20
قیمت: 49500 ریال
کد کالا 52301202
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*20
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*20
قیمت: 68500 ریال
کد کالا 52301203
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*25
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*25
قیمت: 83000 ریال
کد کالا 52301204
بوشن روپیچ پرسی- 1*25
بوشن روپیچ پرسی- 1*25
قیمت: 122500 ریال
کد کالا 52301205
بوشن روپیچ پرسی- 1*32
بوشن روپیچ پرسی- 1*32
قیمت: 131000 ریال
کد کالا 52301206
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*16
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*16
قیمت: 48500 ریال
کد کالا 52301301
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*20
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*20
قیمت: 55000 ریال
کد کالا 52301302
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*20
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*20
قیمت: 77000 ریال
کد کالا 52301303
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*25
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*25
قیمت: 93000 ریال
کد کالا 52301304
بوشن توپیچ پرسی- 1*25
بوشن توپیچ پرسی- 1*25
قیمت: 141500 ریال
کد کالا 52301305
بوشن توپیچ پرسی- 1*32
بوشن توپیچ پرسی- 1*32
قیمت: 148500 ریال
کد کالا 52301306
زانو مساوی پرسی- 16
زانو مساوی پرسی- 16
قیمت: 53000 ریال
کد کالا 52302101
زانو مساوی پرسی- 20
زانو مساوی پرسی- 20
قیمت: 84000 ریال
کد کالا 52302102
زانو مساوی پرسی-25
زانو مساوی پرسی-25
قیمت: 138000 ریال
کد کالا 52302103
زانو مساوی پرسی- 32
زانو مساوی پرسی- 32
قیمت: 192500 ریال
کد کالا 52302104
زانو دیواری پرسی- 1/2*16
زانو دیواری پرسی- 1/2*16
قیمت: 79000 ریال
کد کالا 52302201
زانو دیواری پرسی- 1/2*20
زانو دیواری پرسی- 1/2*20
قیمت: 102000 ریال
کد کالا 52302202
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 3/4*16
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 3/4*16
قیمت: 82000 ریال
کد کالا 52302301
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 4/3*20
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 4/3*20
قیمت: 97000 ریال
کد کالا 52302302
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*16
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*16
قیمت: 82000 ریال
کد کالا 52302401
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*20
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*20
قیمت: 101000 ریال
کد کالا 52302402
زانو چپقی پرسی- 1/2*16
زانو چپقی پرسی- 1/2*16
قیمت: 71000 ریال
کد کالا 52302501
زانو چپقی پرسی- 1/2*20
زانو چپقی پرسی- 1/2*20
قیمت: 79000 ریال
کد کالا 52302502
زانو چپقی پرسی- 3/4*20
زانو چپقی پرسی- 3/4*20
قیمت: 107000 ریال
کد کالا 52302503
زانو چپقی پرسی- 3/4*25
زانو چپقی پرسی- 3/4*25
قیمت: 140000 ریال
کد کالا 52302504
زانو چپقی پرسی- 1*25
زانو چپقی پرسی- 1*25
قیمت: 191000 ریال
کد کالا 52302505
زانو چپقی پرسی- 1*32
زانو چپقی پرسی- 1*32
قیمت: 211000 ریال
کد کالا 52302506
زانو روپیچ پرسی- 1/2*16
زانو روپیچ پرسی- 1/2*16
قیمت: 59500 ریال
کد کالا 52302601
زانو روپیچ پرسی- 1/2*20
زانو روپیچ پرسی- 1/2*20
قیمت: 82000 ریال
کد کالا 52302602
زانو روپیچ پرسی- 3/4*20
زانو روپیچ پرسی- 3/4*20
قیمت: 88000 ریال
کد کالا 52302603
زانو روپیچ پرسی- 3/4*25
زانو روپیچ پرسی- 3/4*25
قیمت: 119000 ریال
کد کالا 52302604
زانو روپیچ پرسی- 1*25
زانو روپیچ پرسی- 1*25
قیمت: 154000 ریال
کد کالا 52302605
زانو روپیچ پرسی- 1*32
زانو روپیچ پرسی- 1*32
قیمت: 187000 ریال
کد کالا 52302606
3راه مساوی پرسی- 16
3راه مساوی پرسی- 16
قیمت: 68000 ریال
کد کالا 52303101
3راه مساوی پرسی- 20
3راه مساوی پرسی- 20
قیمت: 103000 ریال
کد کالا 52303102
3راه مساوی پرسی- 25
3راه مساوی پرسی- 25
قیمت: 184000 ریال
کد کالا 52303103
3راه مساوی پرسی- 32
3راه مساوی پرسی- 32
قیمت: 239000 ریال
کد کالا 52303104
3راه دیواری پرسی- 16*1/2*16
3راه دیواری پرسی- 16*1/2*16
قیمت: 110000 ریال
کد کالا 52303201
3راه دیواری پرسی- 20*1/2*20
3راه دیواری پرسی- 20*1/2*20
قیمت: 135000 ریال
کد کالا 52303202
3راه مساوی توپیچ پرسی- 16*1/2*16
3راه مساوی توپیچ پرسی- 16*1/2*16
قیمت: 94000 ریال
کد کالا 52303301
3راه مساوی توپیچ پرسی- 20*1/2*20
3راه مساوی توپیچ پرسی- 20*1/2*20
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 52303302
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
قیمت: 108000 ریال
کد کالا 52303401
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
قیمت: 141000 ریال
کد کالا 52303402
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 16*1/2*16
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 16*1/2*16
قیمت: 109000 ریال
کد کالا 52303501
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 20*1/2*20
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 20*1/2*20
قیمت: 134000 ریال
کد کالا 52303502
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
قیمت: 107000 ریال
کد کالا 52303601
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
قیمت: 131000 ریال
کد کالا 52303602
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
قیمت: 108000 ریال
کد کالا 52303701
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
قیمت: 127000 ریال
کد کالا 52303702
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
قیمت: 107000 ریال
کد کالا 52303801
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
قیمت: 136000 ریال
کد کالا 52303802
3راه تبدیل پرسی- 16*20*16
3راه تبدیل پرسی- 16*20*16
قیمت: 84000 ریال
کد کالا 52304101
3راه تبدیل پرسی- 16*16*20
3راه تبدیل پرسی- 16*16*20
قیمت: 85000 ریال
کد کالا 52304102
3راه تبدیل پرسی- 20*16*20
3راه تبدیل پرسی- 20*16*20
قیمت: 98000 ریال
کد کالا 52304103
3راه تبدیل پرسی- 16*20*20
3راه تبدیل پرسی- 16*20*20
قیمت: 101000 ریال
کد کالا 52304104
3راه تبدیل پرسی- 16*16*25
3راه تبدیل پرسی- 16*16*25
قیمت: 109000 ریال
کد کالا 52304105
3راه تبدیل پرسی- 20*16*25
3راه تبدیل پرسی- 20*16*25
قیمت: 116000 ریال
کد کالا 52304106
3راه تبدیل پرسی- 25*16*25
3راه تبدیل پرسی- 25*16*25
قیمت: 142000 ریال
کد کالا 52304107
3راه تبدیل پرسی- 20*20*25
3راه تبدیل پرسی- 20*20*25
قیمت: 137000 ریال
کد کالا 52304108
3راه تبدیل پرسی- 25*20*25
3راه تبدیل پرسی- 25*20*25
قیمت: 164000 ریال
کد کالا 52304109
3راه تبدیل پرسی- 32*16*32
3راه تبدیل پرسی- 32*16*32
قیمت: 188000 ریال
کد کالا 52304110
3راه تبدیل پرسی- 32*20*32
3راه تبدیل پرسی- 32*20*32
قیمت: 198000 ریال
کد کالا 52304111
3راه تبدیل پرسی- 25*25*32
3راه تبدیل پرسی- 25*25*32
قیمت: 209000 ریال
کد کالا 52304112
3راه تبدیل پرسی- 32*25*32
3راه تبدیل پرسی- 32*25*32
قیمت: 222000 ریال
کد کالا 52304113
مهره ماسوره پرسی- 1/2*16
مهره ماسوره پرسی- 1/2*16
قیمت: 75000 ریال
کد کالا 52305101
مهره ماسوره پرسی- 1/2*20
مهره ماسوره پرسی- 1/2*20
قیمت: 118000 ریال
کد کالا 52305102
مهره ماسوره پرسی- 3/4*25
مهره ماسوره پرسی- 3/4*25
قیمت: 203000 ریال
کد کالا 52305103
مهره ماسوره پرسی- 1*32
مهره ماسوره پرسی- 1*32
قیمت: 306000 ریال
کد کالا 52305104
درپوش کلکتور- 1
درپوش کلکتور- 1
قیمت: 54000 ریال
کد کالا 52306102
جعبه کلکتور+پایه- 45*45
جعبه کلکتور+پایه- 45*45
قیمت: 345000 ریال
کد کالا 52307201
جعبه کلکتور+پایه- 65*45
جعبه کلکتور+پایه- 65*45
قیمت: 480000 ریال
کد کالا 52307202
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*16
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*16
قیمت: 92000 ریال
کد کالا 52307301
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*16
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*16
قیمت: 92000 ریال
کد کالا 52307302
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*20
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*20
قیمت: 104000 ریال
کد کالا 52307303
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*20
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*20
قیمت: 104000 ریال
کد کالا 52307304
شیر هواگیری کلکتور- 1/8
شیر هواگیری کلکتور- 1/8
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 52307401
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*16
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*16
قیمت: 53000 ریال
کد کالا 52301501
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*20
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*20
قیمت: 66500 ریال
کد کالا 52301502
بوشن روپیچ کوپلی- 3/4*25
بوشن روپیچ کوپلی- 3/4*25
قیمت: 117000 ریال
کد کالا 52301503
مغزی برنجی- 1/2mm
مغزی برنجی- 1/2mm
قیمت: 30000 ریال
کد کالا 52308101
مغزی برنجی- 3/4mm
مغزی برنجی- 3/4mm
قیمت: 50000 ریال
کد کالا 52308102
مغزی برنجی- 1mm
مغزی برنجی- 1mm
قیمت: 91000 ریال
کد کالا 52308103
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1/2
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1/2
قیمت: 48000 ریال
کد کالا 52308201
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1
قیمت: 88000 ریال
کد کالا 52308202
صفحه نصب- 50 سانتی
صفحه نصب- 50 سانتی
قیمت: 18000 ریال
کد کالا 52309101
صفحه نصب- 28 سانتی
صفحه نصب- 28 سانتی
قیمت: 8000 ریال
کد کالا 52309102
صفحه نصب- 16 سانتی
صفحه نصب- 16 سانتی
قیمت: 6000 ریال
کد کالا 52309103
صفحه نصب- 5 سانتی
صفحه نصب- 5 سانتی
قیمت: 3500 ریال
کد کالا 52309104
صفحه نصب پل دار- 28 سانتی
صفحه نصب پل دار- 28 سانتی
قیمت: 8500 ریال
کد کالا 52309105
ریل مخصوص کفخواب- 40 سانتی
ریل مخصوص کفخواب- 40 سانتی
قیمت: 12000 ریال
کد کالا 52309201
ریل مخصوص کفخواب چسب دار- 40 سانتی
ریل مخصوص کفخواب چسب دار- 40 سانتی
قیمت: 15000 ریال
کد کالا 52309202
بست خاردار مخصوص کف خواب- 16mm
بست خاردار مخصوص کف خواب- 16mm
قیمت: 1500 ریال
کد کالا 52310101
بست کلکتور
بست کلکتور
قیمت: 0 ریال
کد کالا 52310201
بست- 16mm
بست- 16mm
قیمت: 1200 ریال
کد کالا 52310301
بست- 20mm
بست- 20mm
قیمت: 1200 ریال
کد کالا 52310302
بست- 25mm
بست- 25mm
قیمت: 1400 ریال
کد کالا 52310303
بست- 32mm
بست- 32mm
قیمت: 2000 ریال
کد کالا 52310304
بست زوج- 16mm
بست زوج- 16mm
قیمت: 2000 ریال
کد کالا 52310401
بست زوج- 20mm
بست زوج- 20mm
قیمت: 2000 ریال
کد کالا 52310402
بست زوج- 25mm
بست زوج- 25mm
قیمت: 2500 ریال
کد کالا 52310403
بست زوج- 32mm
بست زوج- 32mm
قیمت: 3000 ریال
کد کالا 52310404
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 20mm
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 20mm
قیمت: 7000 ریال
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 25mm
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 25mm
قیمت: 7500 ریال
برقو سه کاره- 16-20-25
برقو سه کاره- 16-20-25
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 52311101
برقو سه کاره- 40-32-25
برقو سه کاره- 40-32-25
قیمت: 120000 ریال
کد کالا 52311102
قیچی تفنگی
قیچی تفنگی
قیمت: 0 ریال
کد کالا 52311201
برقو- 16mm
برقو- 16mm
قیمت: 110000 ریال
برقو- 20mm
برقو- 20mm
قیمت: 128000 ریال
برقو- 25mm
برقو- 25mm
قیمت: 158000 ریال
برقو- 32mm
برقو- 32mm
قیمت: 188000 ریال
فنر خم کن روی لوله- 16mm
فنر خم کن روی لوله- 16mm
قیمت: 70000 ریال
کد کالا 52311301
فنر خم کن روی لوله- 20mm
فنر خم کن روی لوله- 20mm
قیمت: 72000 ریال
کد کالا 52311302
فنر خم کن روی لوله- 25mm
فنر خم کن روی لوله- 25mm
قیمت: 83000 ریال
کد کالا 52311303
فنر خم کن روی لوله- 32mm
فنر خم کن روی لوله- 32mm
قیمت: 93000 ریال
کد کالا 52311304
فنر خم کن توکار- 16mm
فنر خم کن توکار- 16mm
قیمت: 53000 ریال
کد کالا 52311401
فنر خم کن توکار- 20mm
فنر خم کن توکار- 20mm
قیمت: 56000 ریال
کد کالا 52311402
فنر خم کن توکار- 25mm
فنر خم کن توکار- 25mm
قیمت: 65000 ریال
کد کالا 52311403
فنر خم کن توکار- 32mm
فنر خم کن توکار- 32mm
قیمت: 75000 ریال
کد کالا 52311404