آمارگیر وبلاگ

لیست قیمت پلی غرب
لیست محصولات لیست قیمت پلی غرب
تبدیل جوشی - 50*63
تبدیل جوشی - 50*63
قیمت: 8710 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلتحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*75
تبدیل جوشی - 63*75
قیمت: 11050 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*90
تبدیل جوشی - 63*90
قیمت: 13800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 75*90
تبدیل جوشی - 75*90
قیمت: 14050 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*110
تبدیل جوشی - 63*110
قیمت: 17160 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 75*110
تبدیل جوشی - 75*110
قیمت: 20500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 90*110
تبدیل جوشی - 90*110
قیمت: 21500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 110*125
تبدیل جوشی - 110*125
قیمت: 55300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 110*160
تبدیل جوشی - 110*160
قیمت: 59600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 125*160
تبدیل جوشی - 125*160
قیمت: 59700 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 50mm
درپوش تست - 50mm
قیمت: 1170 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 63mm
درپوش تست - 63mm
قیمت: 1820 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 75mm
درپوش تست - 75mm
قیمت: 2470 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 90mm
درپوش تست - 90mm
قیمت: 3640 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 110mm
درپوش تست - 110mm
قیمت: 5590 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 125mm
درپوش تست - 125mm
قیمت: 7670 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 160mm
درپوش تست - 160mm
قیمت: 12350 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش موقت - 50mm
درپوش موقت - 50mm
قیمت: 1000 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 63mm
درپوش موقت - 63mm
قیمت: 1150 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 75mm
درپوش موقت - 75mm
قیمت: 1500 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 90mm
درپوش موقت - 90mm
قیمت: 2000 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 110mm
درپوش موقت - 110mm
قیمت: 2400 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 125mm
درپوش موقت - 125mm
قیمت: 3000 ریال
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 160mm
درپوش موقت - 160mm
قیمت: 4500 ریال
جنس:HDPE80
دریچه بازدید - 63mm
دریچه بازدید - 63mm
قیمت: 34600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
دریچه بازدید - 110mm
دریچه بازدید - 110mm
قیمت: 68300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 50*50 م.م
قیمت: 8500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 63*63 م.م
قیمت: 15900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 75*75 م.م
قیمت: 31600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 90*90 م.م
قیمت: 49300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 110*110 م.م
قیمت: 60200 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 125*125 م.م
قیمت: 179200 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '45 - 160*160 م.م
قیمت: 224300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-50*50 م.م
قیمت: 8710 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-63*63 م.م
قیمت: 19110 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-75*75 م.م
قیمت: 36400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-90*90 م.م
قیمت: 54900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-110*110 م.م
قیمت: 60400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-125-125 م.م
قیمت: 173800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-160*160 م.م
قیمت: 225400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-50*50*50 م.م
قیمت: 20400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-63*50*63 م.م
قیمت: 31300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-63*63*63 م.م
قیمت: 31600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-75*63*75 م.م
قیمت: 48500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-75*75*75 م.م
قیمت: 48600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-90*63*90 م.م
قیمت: 92600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-90*90*90 م.م
قیمت: 93200 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-110*63*110 م.م
قیمت: 97700 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-110*75*110 م.م
قیمت: 97800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-110*90*110 م.م
قیمت: 97900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-110*110*110 م.م
قیمت: 98000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-125*110*125 م.م
قیمت: 125500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-125*125*125 م.م
قیمت: 129000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-160*110*160 م.م
قیمت: 259500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-160*125*160 م.م
قیمت: 260000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '45-160*160*160 م.م
قیمت: 275000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-50*50*50 م.م
قیمت: 20500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-63*50*63 م.م
قیمت: 31600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-63*63*63 م.م
قیمت: 32300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-75*50*75 م.م
قیمت: 50050 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-75*63*75 م.م
قیمت: 50200 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-75*75*75 م.م
قیمت: 50400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-90*63*90 م.م
قیمت: 90700 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-90*75*90 م.م
قیمت: 90800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-90*90*90 م.م
قیمت: 90900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-110*63*110 م.م
قیمت: 96900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-110*110*110 م.م
قیمت: 97400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-125*90*125 م.م
قیمت: 179200 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-125*110*125 م.م
قیمت: 179240 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-125*125*125 م.م
قیمت: 179300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 63mm
سیفون قدیم - 63mm
قیمت: 84100 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 75mm
سیفون قدیم - 75mm
قیمت: 150600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 90mm
سیفون قدیم - 90mm
قیمت: 195900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 110mm
سیفون قدیم - 110mm
قیمت: 236800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 63mm
سیفون جدید - 63mm
قیمت: 55900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 90mm
سیفون جدید - 90mm
قیمت: 137550 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 110mm
سیفون جدید - 110mm
قیمت: 167800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
موفه بلند - 63mm
موفه بلند - 63mm
قیمت: 97000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 75mm
موفه بلند - 75mm
قیمت: 98300 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 90mm
موفه بلند - 90mm
قیمت: 112100 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 110mm
موفه بلند - 110mm
قیمت: 147400 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 125mm
موفه بلند - 125mm
قیمت: 190800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 160mm
موفه بلند - 160mm
قیمت: 264700 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 50mm
موفه کوتاه - 50mm
قیمت: 44500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 63mm
موفه کوتاه - 63mm
قیمت: 67900 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 75mm
موفه کوتاه - 75mm
قیمت: 74800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 90mm
موفه کوتاه - 90mm
قیمت: 95800 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 110mm
موفه کوتاه - 110mm
قیمت: 137600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 125mm
موفه کوتاه - 125mm
قیمت: 178500 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 160mm
موفه کوتاه - 160mm
قیمت: 264700 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
سیفون مکمل پوشفیت - 50mm
سیفون مکمل پوشفیت - 50mm
قیمت: 170000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون مکمل پوشفیت - 75mm
سیفون مکمل پوشفیت - 75mm
قیمت: 188000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون مکمل پوشفیت - 110mm
سیفون مکمل پوشفیت - 110mm
قیمت: 355000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-200*200 م.م
قیمت: 550000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی
زانو چوشی '90-250*250 م.م
قیمت: 850000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-160*160*160 م.م
قیمت: 350000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-200*200*200 م.م
قیمت: 750000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی
سه راه جوشی '90-250*250*250 م.م
قیمت: 950000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
موفه بلند - 50mm
موفه بلند - 50mm
قیمت: 92600 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 200mm
موفه بلند - 200mm
قیمت: 920000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 250mm
موفه بلند - 250mm
قیمت: 1350000 ریال
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode