آمارگیر وبلاگ

رادشیر
لیست محصولات رادشیر
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
1890000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
1980000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
2280000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
2620000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
3180000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
4250000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
5250000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
7780000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
11500000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
14900000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
27500000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه کشویی PN10 شیر فلکه کشویی PN10
34000000
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
2100000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
2320000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
2580000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
3100000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
3700000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
4800000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
5900000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
8980000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
13000000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
16500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
30200000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4 شیر فلکه کشویی PN16 - بال کوتاه F4
38000000
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
3620000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
3880000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
4200000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
5560000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
7120000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
8380000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
12800000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
23000000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
31500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
45800000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6 شیر فلکه کشویی PN16 - رینگ برنزی F6
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
3320000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
3650000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
4150000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
4720000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
6250000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
8250000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
12500000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
18000000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
31000000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
42000000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی شیر فلکه کشویی PN16 - محور صعودی
55000000
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
5500000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
5850000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
6500000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
7900000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
9200000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
11500000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
18800000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
29900000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
42000000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25 شیر فلکه کشویی رینگ استیل PN25
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
1550000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
1880000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
2150000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
2720000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
3600000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
4320000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
6780000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
9800000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
13500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN10
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
1720000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
2200000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
2490000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
3180000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
4150000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
5120000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
7780000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
11000000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
15700000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN16
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
2550000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
2800000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
3200000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
4100000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
5300000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
8200000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
11000000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
16600000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
19500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
350 میلی متر - 14 اینچ
شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25 شیر فلکه زبانه لاستیکی PN25
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
1280000
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
1320000
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
1380000
25 میلی متر - 1 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
1450000
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
1750000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
2180000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
2780000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
3350000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
4150000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
6100000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
8200000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
14500000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
26200000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
32500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
47500000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16 شیرسوپاپی (سوزنی) رینگ استیل PN16
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
0
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
0
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
0
25 میلی متر - 1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
0
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
1430000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
1550000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
1890000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
2120000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
2890000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
4550000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
5620000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
8980000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
13400000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
16000000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
26800000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16 شیریکطرفه (خودکار) دریچه ای PN16
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
1260000
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
1300000
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
1350000
25 میلی متر - 1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
1430000
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
1720000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
2150000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
2750000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
3300000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
4100000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
6100000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
8200000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
14500000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
26200000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
32500000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
47500000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16 شیریکطرفه (خودکار) سوپاپی PN16
0
400 میلی متر - 16 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1180000
15 میلی متر - 1/2 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1200000
20 میلی متر - 3/4 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1280000
25 میلی متر - 1 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1350000
32 میلی متر - 1/4-1 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1420000
40 میلی متر - 1/2-1 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1500000
50 میلی متر - 2 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1720000
65 میلی متر - 1/2-2 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
1950000
80 میلی متر - 3 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
2400000
100 میلی متر - 4 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
3480000
125 میلی متر - 5 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
4580000
150 میلی متر - 6 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
7700000
200 میلی متر - 8 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
11000000
250 میلی متر - 10 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
12980000
300 میلی متر - 12 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
19600000
350 میلی متر - 14 اینچ
شیرصافی توری استیل PN16 شیرصافی توری استیل PN16
0
400 میلی متر - 16 اینچ